Allmänt integritetsmeddelande – YOGI TEA GmbH

”Vi tar både dataskydd och vår tillhörande informationsskyldighet på största allvar. Vårt integritetsmeddelande i enlighet med artikel 13 i GDPR hittar du här.”

 

Insamling av uppgifter från berörda personer

Information om datainsamling i enlighet med artikel 13 GDPR

Vi, d.v.s. Yogi Tea GmbH , representerat av vår vd, samlar in och behandlar uppgifter i syfte att kunna fullgöra avtal och uppfylla våra skyldigheter både innan avtalet ingås och i enlighet med avtalet.

 

Följande data samlas in och lagras av oss:

 • Tilltal, ev. titel, för- och efternamn

 • Adress

 • Telefonnummer (fast telefon och/eller mobilnummer)

 • Funktion eller befattning

 • Ev. faxnummer

 • Ev. e-postadress

 • Ev. webbplats

 • Ev. övriga uppgifter som ställs till vårt förfogande

 

Datainsamlingen och -behandlingen krävs för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter enligt avtal och sker med stöd av artikel 6:1 b GDPR.

 

I de fall det föreligger ett berättigat ekonomiskt intresse från vår sida, utgör artikel 6:1 f GDPR den rättsliga grunden för vår insamling och lagring av dessa uppgifter. I detta sammanhang görs en intresseavvägning, dock alltid utan inskränkning av fysiska personers grundläggande rättigheter och friheter.

 

Vid registrering av återförsäljare behandlar vi uppgifter även grundat på samtycke. Den rättsliga grunden här är Artikel 6:1 a GDPR kombinerat med artikel 7 GDPR.

 

Personuppgifter behandlas av oss i följande syften:

 • Identifiering av kund/leverantör respektive kontaktperson

 • Rådgivning till kund/leverantör respektive kontaktperson

 • Genomförande, administration och bearbetning av beställningar

 • Bearbetning och dokumentation av reklamationer, returer respektive skadeärenden

 • Dokumentation respektive bevis av överenskommelser och villkor

 • Korrespondens

 • Fakturering, och ev. skuldindrivning

 • Skadeståndsanspråk

 • Uppfyllande av lagstadgade skyldigheter

 • Information och rådgivning till slutanvändare

 • Tillhandahållande av funktionen för att hitta återförsäljare

 

Utlämnande av personuppgifterna till tredje part sker endast inom ramarna för uppfyllande av avtalet eller för att säkerställa företagets verksamhet. Detta innefattar vidarebefordran av uppgifter till av oss anlitade tjänsteleverantörer eller andra tredje parter vars tjänster krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden i enlighet med avtalet. Hit hör exempelvis leverantörer eller speditörer. Personuppgifter får av tredje part endast användas för ovannämnda syften. Dessutom får registerförare knutna till oss, framförallt leverantörer av IT- och backoffice-tjänster, tillgång till personuppgifter om detta krävs för att de ska kunna utföra den aktuella tjänsten. Alla registerförare är enligt avtal skyldiga att behandla personuppgifter konfidentiellt och endast i syfte att kunna fullfölja sitt åtagande att utföra den aktuella tjänsten.

 

Uppgifterna raderas så snart inget behov längre föreligger för det aktuella syftet och det inte finns några lagstadgade krav som begränsar en sådan radering.

 

Berörda personer har rätt att begära att få se vilken information som vi har samlat in och har lagrade om dem. De kan kräva att få felaktiga uppgifter rättade. De kan även kräva att vi raderar uppgifter som vi har lagrade förutsatt att en radering inte strider mot lagstadgade föreskrifter. I vissa fall kan vi på begäran begränsa vår behandling av uppgifterna.

 

Berörda personer kan när som helst vända sig till oss med frågor som rör dataskydd, antingen genom att mejla till dataprotection.eu@yogiproducts.comeller ringa oss på +49 40 42 30 11 0. Dessutom kan du alltid ställa frågor till vår personuppgiftsansvariga. Detta är: Tabea Knabe, MACU Datenschutz UG, Krokusweg 11, 72525 Münsingen (Tyskland), Tel. +49 (0 73 81) 9 31 63 58, e-post: kontakt@macu-datenschutz.de .

 

Vidare har du alltid möjlighet att inge klagomål hos berörd tillsynsmyndighet. I detta fall är det ”Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit”.