Generelle personvernhenvisninger YOGI TEA GmbH

“Vi tar temaet personvern og tilsvarende informasjonsplikter på alvor. Våre personvernhenvisninger iht. artikkel 13 GDPR finner du her.”

 

Innsamling av opplysninger hos den berørte

Informasjon om innsamling av personopplysninger i henhold til GDPR artikkel 13

Vi, dvs. YOGI TEA GmbH, representert av de daglige lederne, registrerer og bearbeider data for å gjennomføre kontrakten og for å oppfylle våre forpliktelser i forbindelse med gjennomføringen kontrakten og før kontraktsinngåelse.

 

Følgende data blir registrert og lagret av oss:

 • Tiltale, ev. tittel, for- og etternavn

 • Adresse

 • Telefonnummer (fast- og/eller mobiltelefon)

 • Funksjon eller stilling

 • Ev. faksnummer

 • Ev. e-postadresse

 • Ev. nettside

 • Ev. andre opplysninger som er stilt til disposisjon

 

Datainnsamlingen og databehandlingen er nødvendig for gjennomføring av kontrakter, og beror på GDPR artikkel 6 første ledd bokstav b.

 

Dersom vi har en berettiget økonomisk interesse, er rettsgrunnlaget GDPR artikkel 6 første ledd bokstav f. Her finner det sted en interesseavveining, men uten å innskrenke fysiske personers grunnleggende rettigheter og friheter.

 

Ved registrering av forhandlere bearbeider vi opplysninger også basert på innvilgelser. Rettsgrunnlag for dette er GDPR artikkel 6 første ledd bokstav 1 a i forbindelse med GDPR artikkel 7.

 

Vi bearbeider personopplysninger for følgende formål:

 • Identifikasjon av kunden/leverandøren hhv. kontaktpartneren

 • Rådgivning av kunden hhv. kontaktpartneren

 • Gjennomføring, forvaltning og avvikling av oppdrag

 • Bearbeiding og dokumentasjon av reklamasjoner, returer hhv. skadetilfeller

 • Dokumentasjon hhv. belegg av avtaler og kondisjoner

 • Korrespondanse

 • Fakturering hhv. purringsprosess

 • Håndheving av krav

 • Oppfyllelse av lovmessige forpliktelser

 • Informere og gi råd til sluttbrukere

 • Stille til disposisjon forhandlersøk

 

En videreformidling av personopplysningene til tredjeparter finner kun sted innenfor rammen av kontraktsoppfyllelsen eller for å sikre forretningsdriften. Dette gjelder også videreformidling til tjenesteytere, som har fått oppdrag av oss, eller andre tredjeparter hvis ytelser er nødvendige for å gjennomføre kontrakten. Blant disse er for eksempel leverandører eller spedisjonsfirmaer. Personopplysninger kan kun brukes av tredjeparter til de ovenfor nevnte formålene. I tillegg får databehandleren som er engasjert av oss, spesielt IT- og backoffice-tilbydere, personopplysninger, hvis disse er nødvendige for oppfyllelse av ytelser. Alle databehandlere er kontraktsmessig forpliktet til å behandle personopplysninger konfidensielt, og kun å bearbeide disse for oppfyllelse av ytelser.

 

Opplysningene slettes straks de ikke lenger er nødvendige for formålet med bearbeidingen, og ingen juridiske krav innskrenker slettingen.

 

Berørte er berettiget til å kreve informasjon om opplysningene som er lagret hos oss. Ved feil kan det kreves å få rettet disse. Med mindre lovmessige bestemmelser tilsier noe annet, kan opplysningene, som er lagret hos oss, kreves slettet. I bestemte tilfeller er det mulig at vi på forlangende innskrenker bearbeidingen.

 

Berørte kan til enhver tid kontakte oss angående spørsmål om temaet personvern enten på
e-post dataprotection.eu@yogiproducts.com eller på telefon +49 40 42 30 11 0. I tillegg kan spørsmål stilles til vår personvernansvarlige. Denne er: Tabea Knabe, MACU Datenschutz UG, Krokusweg 11, 72525 Münsingen (Tyskland), tlf.: +49 73 81 9 31 63 58, e-post: kontakt@macu-datenschutz.de.

 

Utover det har du ankerett ved en tilsynsmyndighet. Denne er Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit (Den ansvarlige for personvern og informasjonsfrihet i Hamburg).