Skydd av personuppgifter

Följande dataskyddsförklaring gäller för YOGI TEA GmgH:s webbsida.

Position 6 oktober 2022

 

A. Dataskyddsförklaring

 

 

1. Vilka är vi och vad gör vi?

Ansvariga i enlighet med dataskyddslagarna för att bearbeta data i samband med denna data-skyddsförklaring är vi, YOGI TEA GmbH, Burchardstraße 24, 20095 Hamburg, Telefon: +49 (0)40 - 42 30 11-0, E-post: info.eu@yogiproducts.com (I det följande även "YOGI TEA", "vi" resp. "oss").

Sedan mer än 40 år står YOGI TEA för utsökta örtoch kryddteer. Dessa baserar sig på unika ayurvediska terecept vars rötter står att finna i den tretusenåriga indiska Ayurvedafilosofin.

 

 

2. Hur når vi vår t dataskyddsombud?

Om du har frågor om denna dataskyddsförklaring eller rent allmänt om bearbetningen av dina uppgifter genom YOGI TEA ber vi dig att vända dig till vårt dataskyddsombud:

Tabea Knabe (Administrativ chef MACU Datenschutz UG) som kan nås via dataprotection.eu@yogiproducts.com

 

 

3. Vilka personuppgifter är det som behandlas av oss?

Personuppgifter är följande: "varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan kallad en registrerad), varvid en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifikator som ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller online- identifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet "(art. 4 nr. 1 i den grundläggande data-skyddsförordningen). Till personuppgifter räknas t.ex. namn, e-postadress, postadress och födelsedatum.

Behandling av personuppgifter betyder för oss att vi t.ex. insamlar, lagrar, använder, överför till andra och raderar dem.

Registreringsuppgifter: Framför allt behandlar vi alla de uppgifter som du för https://www.yogitea.com/de/medialibrary/ medlar till oss inom ramen för anmälan till Yogi Tea mediadatabank. Detta är personuppgifter som vi behöver som grund för och för att fullgöra registreringen (t.ex. namn, firmanamn, e-postadress).

Tävling: Framför allt behandlar vi alla de uppgifter som du förmedlar till oss inom ramen för deltagande i tävlingar. Detta är personuppgifter som vi behöver för att kunna genomföra tävlingen (t.ex. namn, firmanamn, e-postadress).

Kundförfrågningar, kundklagomål och kompensationsprodukter: Vi behandlar framför allt samtliga uppgifter som du förmedlar till oss inom ramen för anmodan (om provtagning) eller klagomål. Detta är personuppgifter som vi behöver för att genomföra och bearbeta förfrågningar och klagomål samt för att avsända våra produkter (t.ex. namn, e-postadress, postadress).

Uppgifter för online-hantering och preferenser: Vi bearbetar även uppgifter som IP-adresser samt uppgifter om dina besök på våra webbsidor.

 

 

4. För vilka ändamål och på vilka rättsliga grunder behandlar vi dina uppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål och på grundval av nämnda rättsliga grunder:

 • För att tillhandahålla prestanda inom ramen för en mediadatabank, t.ex. bilder på alla produkter i vårt sortiment i olika filformat som broschyrer och försäljningsunderlag att ladda ner.
  Rättsliga grunder: Avtalets uppfyllande

 • Tillhandahållande av prestanda inom ramen för tävlingar, såsom meddelanden om vinster, dessas avveckling och avsändande
  Rättsliga grunder Avtalets uppfyllande

 • Tillhandahållande av prestanda inom ramen för tävlingar, som meddelanden om vinster, dessas avveckling och avsändande
  Rättsliga grunder Intresseavvägning (vi har ett berättigat intresse av databehandling, eftersom kunder kontaktar oss önskar vi hantera klagomålen och slutföra dem)

 • Utvärdering av användarnas reaktion online för marknadsstudieändamål och förbättring av våra erbjudanden (om detta se även avsnitt 9.)
  Rättsliga grunder Intresseavvägning (vi har ett berättigat intresse av att ta reda på hur du använder vår webbsida för att kunna förbättra våra erbjudanden eller anpassa dem till våra användares intressen)

 • Undersökning av störningar och av att garantera systemets säkerhet inklusive upptäckt och övervakning av obehöriga åtkomster och åtkomstsförsök på vår webbserver
  Rättsliga grunder: Att uppfylla våra rättsliga skyldigheter inom området datasäkerhet samt intresseavvägning (vi har ett berättigat intresse att ta bort störningar, garantera systemsäkerhet och att upptäcka och övervaka obehöriga åtkomstsförsök elelr åtkomster)

 • Tillvaratagande av och försvar för våra rättigheter
  Rättsliga grunder: Intresseavvägning (vi har ett berättigat intresse av att göra våra rättigheter gällande och att försvara dem)

 

Vänligen beakta din rättighet att ta tillbaka ditt samtycke till behandlingen av uppgifter för direkt marknadsföring eller av personliga skäl och din rätt att ta tillbaka ditt samtycke (se avsnittet Vilka rättigheter har du? och avsnittet Information om din rättighet att göra invändningar).

 

 

5. Vem får dina uppgifter och varför (mottagare av uppgifter)?

 

 

5.1 Allmänt

Dina personuppgifter överförs framför allt då till tredje man när detta är erforderligt för att uppfylla ett avtal och vi eller tredje man har ett berättigat intresse av att de överförs eller du har givit ditt samtycke till detta. Om uppgifter överförs till tredje man på grund av ett berättigat intresse, förklaras detta i denna dataskyddsförklaring. Dessutom kan uppgifter överföras till tredje man om vi blir skyldiga härtill på grund av rättsliga bestämmelser eller genom genomförd officiell eller rättslig förordning.

 

 

5.2 Av vilka skäl överför vi dina uppgifter till en tillhandahållare av tjänster?

Vi förbehåller oss rätten att sätta in en tillhandahållare av tjänster när det gäller att samla in eller behandla uppgifter. Tillhandahållarna av tjänster får från oss endast de personuppgifter som de behöver för sin konkreta verksamhet. Vi kan t.ex. överföra din e-postadress till en tillhandahållare så att denne kan sända dig ett Newsletter som du beställt. Tillhandahållare kan också få i uppdrag att ställa serverkapacitet till förfogande.

Konkret handlar det om följande slag av tillhandahållare av tjänster:

 • Internetleverantör (teknisk support), Tyskland

 • Webdesign-leverantör, Tyskland

 • Mediainköps-leverantör, Tyskland

 • Mediainköps-leverantör, Irland och USA

 • Business-/helpdesk, mjukvaruleverantör, USA

 • Tillverkningsföretag, Italien

 • Logistikleverantör, Tyskland

 

 

5.3 När lämnar vi ut uppgifter till länder som inte tillhör det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)?

Vi kommer eventuellt också att vidarebefordra personuppgifter till uppdragsadministratörer i länder utanför EES (så kallade tredje länder utanför EU). Dessa inkluderar uppdragsadministratörer i USA och Schweiz.

I det här fallet kontrollerar vi att mottagaren upprätthåller en lämplig dataskyddsnivå. Avseende Schweiz är detta ett lämplighetsbeslut i enlighet med Art. 45 GDPR. Hos uppdragsadministratörer i USA är detta så kallade Europeiska kommissionens EU-standardavtalsklausuler (Art. 46 GDPR) eller ett uttryckligt godkännande från användaren.

Vi kan ge dig en översikt över mottagarna i tredjeländer och en kopia av de överenskomna reglerna för att garantera att du får lämplig dataskyddsnivå. För detta se uppgifterna i avsnittet Kontakt.

 

 

6. Hur länge lagrar vi dina uppgifter och vilka lagringstider gäller?

Vi lagrar dina uppgifter så länge som detta erfordras för att kunna ge dig våra online-erbjudanden och den service som hör samman med dessa eller så länge vi har berättigat intresse av att lagra dem. I alla andra fall raderar vi dina personuppgifter med undantag för sådana uppgifter som vi behöver för att kunna uppfylla lagstadgade lagringstider (t.ex. gällande skatt eller handelsrätt) eller beträffande fakturor. Uppgifter som har en lagringstid sparar vi tills denna frist går ut.

Konkret gäller följande lagringstider:

 • Registreringsuppgifter: För den tidslängd som din registrering för vår mediadatabank innebär och sedan denna avslutats [då de direkt raderas]

 • Uppgifter i samband med tävlingar: För den tidslängd som det tar att genomföra och avveckla tävlingen och i 2 månader efter avslutet.

 • Uppgifter för online-hantering och preferenser: [2 år]

 • Uppgifter för behandling av klagomål från konsumenter: För den tidslängd som det tar att genomföra och avveckla klagomålet och ett (1) år efter avslutet.

 

 

7. Vad är login-uppgifter och varför lagrar vi dessa?

Varje gång du använder internet överförs automatiskt bestämd information från din browser och lagras i s.k. login-data.

Dessa login-data lagras av oss under 7 till 10 dagar för att förhindra störningar och av säkerhetsskäl (t.ex. för att reda ut försök till attack) och raderas därefter. Login-data som man behöver spara ytterligare en tid för att ha som bevis raderas inte förrän den händelse som förorsakat att man sparat dem slutgiltigt retts ut. De kan i vissa fall överföras till behöriga myndigheter.

I dessa login-data lagras framför allt följande information:

Det slutliga terminalens IP-adress (Internet protocol address) från vilken online-erbjudandet har utgått;

Internetadressen för den webbsida från vilken online-erbjudandet hämtades (s.k. ursprungs-URL eller referrer URL);

 • Den serviceproviders namn över vilken tillgången på online-erbjudandet sker.

 • Namn på de datafiler och den information som hämtats;

 • Datum och klockslag samt tidsåtgång för inhämtandet;

 • Vilka datamängder som överförts;

 • Den använda internet-browserns operativa system och informationer inklusive installerade Add-Ons (t.ex. för Flash Player);

 • http-statuskod (t.ex. "lyckad uppringning" eller "önskade uppgifter har inte funnits").

Utvald information ur login-data (inte IP-adressen) används till webbanalys.

 

 

8. Vad är cookies och varför lagrar vi dessa?

 

 

8.1 Hur fungerar cookies?

Cookies är små textfiler som skickas vid besök på en webbsida och lagras i användarens browser. Om motsvarande webbsida på nytt hämtas, skickar användarens browser tillbaka innehållet i cookies och användaren kan sålunda bli igenkänd. Vissa cookies raderas automatiskt efter browser-sessionen (s.k. Session cookies) medan andra lagras en viss tid eller för alltid i användarens browser och raderas därefter självständigt (s.k. temporära eller permanenta cookies).

 

 

8.2 Vilka uppgifter lagras i cookies?

I cookies lagras i princip inga personuppgifter utan endast en igenkänningskod.

 

 

8.3 Hur kan du förhindra att cookies används eller radera cookies?

Du kan alltid avaktivera lagring av cookies via dina browser-inställningar samt radera redan lagrade cookies (se teknikhänvisningar). Tänk dock på att detta online-erbjudande kanske inte eller bara i begränsad omfattning kan fungera utan cookies.

Tänk också på att om du gör invändningar mot att användarprofiler upprättas, fungerar detta delvis över en s.k. "Opt-Out-Cookie". Om du raderar samtliga cookies kanske din invändning inte längre beaktas och du måste göra om den på nytt.

 

 

8.4 Vilka slags cookies använder vi?

 

Cookies som ovillkorligen krävs

 • Vissa cookies krävs för att kunna göra vårt online-erbjudande på ett säkert sätt. Under denna kategori lyder t.ex.

 • Cookies som tjänar till identifikation eller autentisering av våra användare;

 • Cookies som temporärt lagrar vissa användaruppgifter (t.ex. innehållet i en varukorg eller i ett online-formulär);

 • Cookies som lagrar vissa användarpreferenser (t.ex. sök eller språkinställningar);

 • Cookies som lagrar uppgifter för att kunna garantera ostört återgivande av video eller audioinnehåll

 

Analys-cookies

Vi använder analys-cookies för att registrera våra användares användning (t.ex. vilka undersidor man besökt, vilka frågor man ställt vid sökning) och för att utvärdera dessa statistiskt. 

 

Mer detaljerad använder vi följande cookies: 

_ga (Google; HTTP Cookie):
Registrerar ett unikt ID för generering av statistiska data över beteendet vid besöket på webbplatsen (24 månader).

_gac_UA-* (Google; HTTP Cookie):
Används av Google AdWords för identifiering av enhet (3 månader).

_gcl_au (Google; HTTP Cookie):
Används av kampanjansvarig för att visa aktiviteten hos användare som besöker webbplatsen efter att ha visats eller klickat på en annons (3 månader).

_gid (Google; HTTP Cookie):
Registrerar ett unikt ID som används för att generera statistiska data om besökarens användning av webbplatsen.

_gat_gtag_UA_* (Google; HTTP Cookie):
Används för att begränsa antalet anrop (1 dag).

cookieNotice18 (YogiTea; HTTP Cookie):
Styr visningen av cookiebannern. Vid godkännande av cookies döljs den (När sessionen avslutas).

 

 

9. I vilken form utför vi webbanalys?

 

 

9.1 Vad är en webbanalys?

Vi behöver statistisk information om vårt online-erbjudande för att göra det användarvänligare, företa överlappande mätningar samt göra marknadsundersökningar.

För detta ändamål sätter vi in följande webbanalysverktyg. Den användarprofil som vi skapat ur dessa verktyg med hjälp av analyscookies eller genom att utvärdera login-uppgifterna sammanförs inte med personuppgifter.
Leverantörerna av verktygen behandlar uppgifterna endast som registerförare enligt våra anvisningar och inte för egna ändamål.

Verktygen använder antingen inte alls användarnas IP-adresser eller kortar ner dessa genast efter det att de samlats in.

För varje verktyg finns det information om varje leverantör och om hur du kan motsätta dig insamling och behandling av data genom verktyget.

När det gäller verktyg som arbetar med Opt-Out-cookies bör vi beakta att Opt-Outfunktionen är verktygs- resp. browser-specifik och i grunden endast gäller för slutterminalen resp. den använda browsern. Om du använder flera slutterminaler resp. browser, måste du sätta Opt-Out på varje enskild terminal och i varje använd browser.

Dessutom kan du helt och hållet förhindra att det bildas nyttoprofilen genom att allmänt sett avaktivera användningen av cookies.

 

 

9.2 Google Analytics

Google Analytics tillhandahålls av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Vi använder Google Analytics med den av Google erbjudna extra funktionen för att anonymisera IP-adresser: Härvid avkortas i regel IP-adressen av Google i regel redan inom EU och endast i undantagsfall görs detta först i USA och i alla fall lagras den alltid i avkortad form.

Du kan motsätta dig insamlande resp. värdering av dina uppgifter genom detta verktyg om du laddar ner plugins under den browser som finns under följande länk samt installerar den. http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 

 

 

10. I vilka sociala nätverk har vi närvaro?

Vi har närvaro i en rad olika sociala nätverk. Dessa listas separat nedan. Via vår närvaro i dessa nätverk kan kunder, intressenter samt användare kommunicera med oss och får mer information om våra aktiviteter och produkter.

I detta sammanhang vill vi uppmärksamma dig på att användardata även kan komma att behandlas utanför EU. Detta kan medföra risker för användarna som interagerar med oss via dessa sociala nätverk.
Sociala nätverk använder som regel användardata i marknadsundersöknings- och reklamsyfte.

Användarbeteendet används till exempel för visning av personanpassade annonser. I detta sammanhang är det användarens intressen som man vill samla information om. I detta syfte sparas cookies på användarens enheter som gör det möjligt att dra slutsatser om hens användarbeteende och intressen.
Behandlingen av personuppgifter i sociala nätverk sker i enlighet med artikel 6.1.f i GDPR mot bakgrund av berättigat intresse. Det är vårt mål att säkerställa en effektiv kommunikation med användare och informera dem om våra aktiviteter och produkter. Krävs det samtycke för databehandlingen sker denna i enlighet med artikel 6.1.a och artikel 7 i GDPR.

Vi har inte möjlighet att spåra all behandling som sker i de sociala nätverken. Därför bör du ställa frågor samt rikta informationsbegäranden direkt till dem som ansvarar för driften av de enskilda sociala nätverken. Endast leverantören har tillgång till användardata och kan ge information respektive vidta aktuella åtgärder om du vill göra gällande dina rättigheter som användare. Har du frågor kring gällande dataskyddsbestämmelser kan du även vända dig till oss respektive vårt dataskyddsombud.
För mer information respektive dina möjligheter att göra invändningar, hänvisar till de enskilda webbplatserna:

 

 

10.1 Facebook

Leverantör är Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Facebook är certifierad enligt EU-US-Privacy-Shield.

Facebooks integritetspolicy hittar du på: https://www.facebook.com/about/privacy/

 

 

10.2 Instagram

Leverantör är Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA.

Instagrams integritetspolicy hittar du på:https://help.instagram.com/519522125107875

 

 

10.3 Twitter

Leverantör är Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07 IRLAND.

Twitters integritetspolicy hittar du på: https://twitter.com/de/privacy

 

 

 

11. Hur bedriver vi vår marknadsföring?

 

 

11.1 Konverteringsspårning med Adform

Vi använder konverteringsspårningsverktyg från Adform Germany GmbH, Gr. Burstah 50-52, 20457 Hamburg. Med hjälp av dessa verktyg mäter vi hur framgångsrika våra marknadsföringsaktiviteter är. Vi aktiverar reklambanners via Adform-nätverket. I detta sammanhang sparas cookies när du besöker webbplatser som tillhör reklamnätverket. Dessa cookies innehåller en reklam-ID och sparas på enheten i 60 dagar. De kan inte användas för personlig identifiering. Vi kan endast se vilken reklamannons som har resulterat i ditt webbplatsbesök.

Vill du inte använda Adform kan du avaktivera cookien. Hur du gör detta hittar du på https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/opt-out/.

 

 

11.2 Google AdWords

Vi använder Googles konverteringsspårning via AdWords-tjänsten tillhörande Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Har du öppnat en reklamannons aktiverad av Google och länkats vidare till vår webbplats, sparar Google AdWords en cookie i din webbläsare. Denna cookie för konverteringsspårning sparas så snart en användare klickar på en Google-annons.
Genom cookien kan vi identifiera att en besökare har klickat på en Google-annons, länkats vidare och vilka sidor besökaren har visat. Cookien är individuell, d.v.s. varje AdWords-kund tilldelas en separat cookie.

Med hjälp av denna funktion sammanställs konverteringsstatistik som Google tillhandahåller sin kund. Med hjälp av statistiken får vi veta hur många användare som har klickat på en viss annons. Det går dock inte att identifiera den enskilda kunden.

Den rättsliga grunden för Google AdWords är samtycke i enlighet med artikel 6.1. a i GDPR, d.v.s. tillhandahållandet av dina personuppgifter sker frivilligt. Vid besöket på vår webbplats överförs personuppgifter, framförallt din IP-adress, till Google i USA och sparas där. Google kan eventuellt komma att lämna ut dessa data till tredje part. Detta ligger utanför vår kontroll. För egen del erhåller vi inga uppgifter som kan användas för att identifiera den aktuella personen.
Cookies sparas endast 30 dagar.

Google garanterar en säker behandling av data och är certifierat i enlighet med EU-US Privacy Shield-avtalet: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Vill du förhindra behandling genom Google AdWords kan du göra detta genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Här kan du förhindra att cookies sparas automatiskt samt blockera cookies från domänen ”googleadservices.com”. Detta kan dock medföra försämrad funktionalitet på webbplatsen.

 

 

11.3 Google Remarketing

På vår webbplats använder vi oss av Google Remarketing-tjänsten tillhörande Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Tjänsten hjälper oss att visa intressebaserad reklam. För detta ändamål sparas cookies i din dator och med hjälp av dessa kan tredje part, inklusive Google, registrera att du har besökt vår webbplats med din webbläsare. Med hjälp av denna information kan våra reklamannonser visas för dig vid senare tillfällen, t.ex. vid Google-sökningar eller vid besök på webbplatser tillhörande Google-nätverket.

Den rättsliga grunden för Google Remarketing är samtycke i enlighet med artikel 6.1. a i GDPR, d.v.s. tillhandahållandet av dina personuppgifter sker frivilligt. Vid besöket på vår webbplats överförs personuppgifter till Google i USA och sparas där. Google anger dock att inga personuppgifter samlas in och sparas vid denna behandling. Detta ligger utanför vår kontroll och vi får inga uppgifter som vi kan använda för att identifiera användare med.

Mer information om Googles dataskydd och hur Remarketing-tjänsten fungerar hittar du i Googles integritetspolicy. Även här har du möjlighet att ändra inställningarna i webbläsaren för att förhindra att cookies sparas. Vidare kan du även med hjälp av Googles inställningar för annonsvisning förhindra insamling genom Google Remarketing.

 

 

11.4 Konverteringsmätning med Facebook-pixeln

För att samla in data kring konvertering samt besökares beteende använder vi Facebook-pixeln från Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (”Facebook”). Genom anrop av denna pixel från din webbläsare kan Facebook fastställa om en Facebook-annons var framgångsrik, d.v.s. har resulterat i ett besök. Från Facebook får vi endast avidentifierade statistiska data. På så vis kan vi registrera effekten hos våra Facebook-annonser i statistiskt syfte och för marknadsundersökningsändamål. För övrigt hänvisar vi till Facebooks integritetsmeddelande. På https://www.facebook.com/ads/preferences/ kan du återkalla ditt samtycke.

 
 

12. Vilka rättigheter har du och hur kan du hävda dem?

 

 

12.1 Att hävda dina rättigheter

För att kunna hävda dina rättigheter ber vi att du använder uppgifterna under Kontakt. Vänligen se då till att en tydlig identifiering av din person blir möjlig.

 

 

12.2 Dina rättigheter till upplysning och korrigering.

Du kan kräva att vi bekräftar om vi behandlar dina personuppgifter och du har rätt till upplysning beträffande de uppgifter vi behandlar om dig. Om dina uppgifter är oriktiga eller ofullständiga kan du kräva att dina uppgifter korrigeras eller kompletteras. Om vi överfört dina uppgifter till tredje man, informerar vi dessa om korrigeringen, om detta stadgas enligt lag.

 

 

12.3 Din rätt till radering

Om de rättsliga förutsättningarna föreligger kan du kräva att vi genast raderar dina personuppgifter. Detta är särskilt fallet då

 

Dina personuppgifter inte längre behövs för de ändamål för vilka de insamlades;

 • Om de rättsliga grunderna för behandlingen uteslutande berodde på ditt eget samtycke och du dragit tillbaka detta;

 • Om du haft invändningar mot behandling för reklamändamål ("Invändning mot reklam");

 • Om du av personliga skäl haft invändningar mot behandlingen på grundval av en intresseavvägning av de rättsliga grunderna och vi inte kan bevisa att det föreligger prioriterade berättigade skäl för en behandling;

 • Om dina personuppgifter måste raderas för att möta rättsliga anspråk.

 • Om dina personuppgifter måste raderas för att möta rättsliga krav.

 

Om vi överfört dina uppgifter till tredje man, informerar vi dessa om korrigeringen, om detta är stadgat enligt lag.

Vänligen beakta att din rätt till radering har vissa inskränkningar. Till exempel kan vi inte/får inte radera uppgifter som i enlighet med rättsliga lagringstider ännu en tid måste behållas. Även uppgifter som vi behöver för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk har uteslutits från din rätt till radering.

 

 

12.4 Din rätt till begränsad behandling

 • Om de rättsliga förutsättningarna föreligger kan du kräva att vi begränsar behandlingen.. Detta är särskilt fallet då

 • Du bestrider riktigheten av dina personuppgifter och därefter så länge tills vi får möjlighet att kontrollera riktigheten;

 • Behandlingen inte skett lagenligt och du istället för radering (se föregående avsnitt) begär inskränkning av nyttjandet;

 • Vi inte längre behöver dina uppgifter för att behandla dem, men du ändå vill hävda dina rättsanspråk för att hävda dem, utöva eller försvara dem

 • Du har inlämnat en invändning av personliga skäl så länge tills det står fast om dina intressen överväger.

Om du fortfarande håller på din rätt till inskränkningar av behandling markerar vi de uppgifter som gäller för att på sätt klargöra att dessa endast behandlas inom de snäva gränser som gäller för sådana inskränkta uppgifter (nämligen att de används särskilt för att försvara rättssanspråk eller med ditt medgivande).

 

 

12.5 Din rätt till invändning

Du äger rätt att invända mot vår databehandling på grundval av skäl som bygger på din särskilda situation, om du på rättslig grund har berättigat intresse att göra detta. Dessutom kan du när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter för reklamändamål ("Invändning mot reklam"). Vänligen läs även avsnittet Information om din rätt till invändning.

 

 

12.6 Din rätt till dataportabilitet

Du har rätt att erhålla de personuppgifter som du givit oss för att uppfylla ett avtal eller på grund av ett medgivande i ett överlåtelsebart format. Du kan i detta fall även kräva att vi överför dessa uppgifter direkt till tredje man, om detta tekniskt är möjligt.

 

 

12.7 Din rätt att ta tillbaka samtycke

Om du samtyckt till att vi behandlar dina uppgifter, kan du när som helst dra tillbaka detta med verkan för framtiden. Lagenligheten i behandlingen av dina personuppgifter fram till tillbakadragandet förblir opåverkad.

 

 

12.8 Din rättighet till klagomål hos en tillsynsmyndighet

Du har rätt att inlämna klagomål hos en dataskyddsmyndighet Du kan härvid vända dig till den dataskyddsmyndighet som ansvarar för din bostadsort eller din förbundsstat. Som ett alternativ kan du även vända dig till den dataskyddsmyndighet som ansvarar inför oss:

Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Ludwig-Erhard-Straße 22
20459 Hamburg
E-post: mailbox@datenschutz.hamburg.de

 

 

13. Är du skyldig att förse oss med särskilda uppgifter?

Du kan gå till vår webbsida utan att förse oss med uppgifter om dig själv. För att registrera dig på Media Library måste du emellertid till vårt förfogande ställa alla de personuppgifter som krävs för att vi ska kunna sluta och uppfylla avtal med dig (t.ex. namn, födelsedatum, e-postadress) . Dessa uppgifter som du är skyldig att ge oss angers med en *. Om du inte önskar ge oss dessa uppgifter, kan du tyvärr inte registrera dig som medlem.

 

 

14. Fattar vi beslut på automatisk väg?

I samband med denna dataskyddsförordning fattar vi i enskilda fall inga beslut helautomatiskt med rättslig eller jämförbar verkan

 

 

15. Vilka uppgifter samlar vi in hos tredje man?

Vi samlar inte in uppgifter hos tredje man (t.ex. kreditupplysningar eller sociala nätverk).

 

 

16. reCAPTCHA

På vår webbplats kontrollerar vi om det är en person eller ett automatiserat program som fyller i vårt kontaktformulär. Kontrollen sker med hjälp av Google reCAPTCHA, en tjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland (”Google”). I samband med kontrollen överförs personuppgifter (bland annat IP-adressen) till Google. Behandlingen sker i enlighet med artikel 6.1. f i GDPR baserat på vårt berättigade intresse att undvika spam och missbruk.

Eventuellt kan data komma att överföras till Google LLC. i USA. Google garanterar en säker behandling av data och är certifierad i enlighet med EU-US Privacy Shield-avtalet (https://www.privacyshield.gov/list). Mer information om bestämmelserna för dataskydd i samband med Google reCAPTCHA hittar du på https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.
 

 

B. Information om din rätt till invändning

 

 

Rätt till invändning mot direkt marknadsföring

Du kan när som helst anföra invändning mot behandlingen av dina personuppgifter för reklamändamål ("Invändning mot reklam"). Vi kommer då att avbryta behandlingen av dina uppgifter för reklamändamål. Vänligen tänk på att det av organisatoriska skäl kan komma till en överlappning mellan din invändning och användningen av dina uppgifter inom ramen för en redan pågående kampanj.

 

 

Rätt till invändning av personliga skäl

Du äger rätt att invända mot vår databehandling på grundval av skäl som bygger på din särskilda situation, om du på rättslig grund har berättigat intresse av att göra detta. Vi kommer då att inställa behandlingen av dina uppgifter utom om vi - i enlighet med vad lagen föreskriver - kan visa ett tvingande skyddsvärde för vidarebehandlingen som överväger över dina rättigheter eller intressen eller så behandlar vi dessa endast för att hävda, utöva eller försvara rättsanspråk.

Invändningen kan inlämnas utan krav på viss form. Vänligen ställ dessa på bästa möjliga sätt till:
YOGI TEA GmbH
Burchardstraße 24
20095 Hamburg

Telefon: +49 (0)40 - 42 30 11-0
E-postl: dataprotection.eu@yogiproducts.com 

 

 

C. Tekniska anvisningar

 

 

D. Integritetspolicy för sökanden

Information om hämtning av uppgifter enligt Artikel 13 i GDPR

 

Ansvarigt organ:

YOGI TEA GmbH
Verkställande direktör: Michael Garcia Heermann, Nirvair Singh Khalsa
Burchardstraße 24
20095 Hamburg
Telefon: +49 (0) 40 42 30 11-0
Fax: +49 (0) 40 42 30 11-99
E-post: dataprotection.eu@yogiproducts.com

 

Vår externa tillsynsmän är:

Tabea Knabe MACU
Datenschutz UG
Krokusweg 11
72525 Münsingen
E-post: kontakt@macu-datenschutz.de

 

YOGI TEA GmbH inhämtar och behandlar personuppgifter för personer som lämnar in ansökningar för att besluta om motiveringen för ett anställningsförhållande enligt 88.1 i GDPR tillsammans med § 26.1 i BDSG.

 

Personuppgifter är uppgifter om personliga eller sakliga förhållanden för en identifierad eller identifierbar fysisk person. Hit räknas bland annat uppgifter som ditt namn, adress, telefonnummer och födelsedatum, men även uppgifter om din konkreta karriär osv. som kan knytas till en viss person på ett rimligt sätt. Uppgifter som däremot inte är direkt eller indirekt associerade med din verkliga identitet är å andra sidan inte personuppgifter.

 

Det är nödvändigt att tillhandahålla personuppgifter för ansöknings- och beslutsprocessen. Automatiska beslut fattas inte. Om du skickar in din ansökan på elektroniskt sätt, dvs. via e-post eller vårt webbformulär så samlar vi in och behandlar dina personuppgifter för att genomföra ansökningsförfarandet och de åtgärder som ska vidtas innan avtal ingås. När du skickar in en ansökan från vår rekryteringssida visar du intresse för att ta anställning hos oss. I samband med detta lämnar du ut personuppgifter till oss som vi endast kommer att använda och lagra för din tjänsteansökan.

 

Endast auktoriserade personer ur personalen som arbetar med ansökningsförfarandet har tillgång till dina personuppgifter. Med tanke på det nära samarbetat tillsammans med East West Tea Company, LLC, Eugene, Oregon kan eventuellt ansökningsuppgifter även vidarebefordras till USA. I så fall krypteras dina personuppgifter och där ska de inte beaktas och endast lagras under en begränsad tid.

 

I och med att du skickar in en ansökan samtycker du till att dina personuppgifter kan vidarebefordras till USA. Utan ditt samtycke kan vi eventuellt inte beakta din ansökan. Du har rätt att när som helst och utan att ange anledning återkalla dessa uppgifter. I så fall kan vi emellertid inte beakta din ansökan längre.

 

För vår ansökningsprocess använder vi oss av ett ansökningshanteringsprogram från Personio GmbH. De uppgifter som överlämnas i samband med din ansökan skickas via TLS-kryptering och lagras i en databas. Denna databas drivs av Personio GmbH som tillhandahåller en programvara för personaladministration och ansökningshantering. I detta sammanhang är Personio vår registeransvariga enligt Art. 28 i GDPR. I det här fallet är grunden för behandlingen ett avtal om orderhantering mellan oss som ansvarig och Personio. Här kan du ta del av Personio GmbH:s redaktionsruta: https://www.personio.de/impressum/.

 

Såvida detta är ett verksamhetsmässigt krav integrerar vi orderhanteringsföretag som eventuellt får ta del av dina personuppgifter. Detta kan i synnerhet röra sig om personalkonsultation eller rekryteringsföretag. Enligt avtal är alla företag som hanterar order skyldiga att behandla dina personuppgifter med sekretess och endast behandla dessa för att fullgöra tjänster. Genom att integrera de så kallade standardavtalsklausulerna har vi ingått ett avtal om överföring av uppgifter (Data Transfer Agreement) med East West Tea Company, LCC. Därmed uppfylls en adekvat uppgiftsskyddsnivå enligt europeiska minimistandarder.

 

Dina personuppgifter sparas under en tidsrymd på 180 dagar efter att ansökningsförfarandet har avslutats. Detta sker i regel för att uppfylla juridiska skyldigheter eller avvärja eventuella anspråk på juridiska föreskrifter. Därefter är vi skyldiga att radera eller anonymisera dina personuppgifter. Sedan har vi endast tillgång till uppgifterna i form av så kallade metadata utan någon direkt personanknytning för att genomföra statistiska analyser (till exempel könsfördelningen bland ansökningarna, antal ansökningar per tidsperiod osv.).

 

Vidare förbehåller vi oss rätten att spara dina personuppgifter så att de kan införas i vår ”Talent Pool” och sparas där i 180 dagar när ansökningsförfarandet har avslutats för att identifiera andra tjänster som kan vara av intresse för din del. När du godkänner integritetspolicyn samtycker du till att dina personuppgifter kan behöva sparas under ytterligare en tid och att de förs in i vår ”TalentPool”. I den mån som du får ett erbjudande om en tjänst hos oss i samband med ansökningsförfarandet och tackar ja till den sparar vi de personuppgifter som har inhämtats i samband med ansökningsförfarandet åtminstone så länge som arbetsförhållandet är giltigt.

 

Du har rätt att när som helst invända mot att dina personuppgifter används. Vidare har du rätt att få information om de personuppgifter som finns sparade om dig hos oss. Vid felaktigheter kan du begära att få dina personuppgifter korrigerade. Vidare kan du begära att få de personuppgifter som vi sparar om dig raderade i den mån som det inte föreligger några lagbestämmelser. Därtill kan du begära att dina personuppgifter behandlas i begränsad omfattning.

 

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om integritetspolicyn via e-post på dataprotection.eu@yogiproducts.com eller via brevpost på den ovanstående adressen. Våra externa datatillsynsmän når du på kontakt@macu-datenschutz.de eller genom att använda postadressen med tillägget ”Datatillsynsman”. Dessutom har du rätt att inkomma med klagomål till tillsynsmyndigheten. Detta är tillsynsmannen för integritetspolicyer och informationsfrihet i Hamburg. Vi förbehåller oss rätten att när som helst göra ändringar i denna integritetspolicy så att den alltid återspeglar de senaste rättsliga kraven eller ändringar i ansökningsförfarandet eller liknande. Vid ett upprepat besök på denna rekryteringssida eller en ny ansökan gäller den integritetspolicy som är aktuell vid tidpunkten i fråga.

 

 

E. Kontakt

Du når oss på följande adress:
YOGI TEA GmbH
Burchardstraße 24
20095 Hamburg

Telefon: +49 (0)40 - 42 30 11-0
E-post: dataprotection.eu@yogiproducts.com