Personvernbestemmelser

Personvernerklæringen nedenfor gjelder for internettsiden til YOGI TEA GmbH.

Redaksjonen avsluttet: 6. oktober 2022

 

A. Personvernerklæring

 

 

1. Hvem er vi og hva gjør vi?

Ansvarlig i henhold til personopplysningsloven for bearbeiding av data i forbindelse med denne personvernerklæringen er vi, YOGI TEA GmbH, Burchardstraße 24, 20095 Hamburg, telefon: +49 40 - 42 30 11-0, E-post: info.eu@yogiproducts.com (i det etterfølgende også "YOGI TEA", "vi" eller "oss").

I over 40 år har YOGI TEA stått for deilige urteog krydderteer som er basert på enestående ayurvediske teoppskrifter med røtter i Ayurvedaens 3 000 år gamle indiske filosofi.

 

 

2. Hvordan får du kontakt med vår personvernansvarlig?

Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæring eller generelt om bearbeiding av dine opplysninger av YOGI TEA, kan du henvende deg til vår personvernansvarlig:

Tabea Knabe (administrerende direktør MACU Datenschutz UG), som kan nås via dataprotection.eu@yogiproducts.com

 

 

3. Hvilke personopplysninger bearbeides av oss?

Personopplysninger er "alle opplysninger som refererer til en identifisert eller identifiserbar naturlig person (i det etterfølgende "berørt person"); en identifiserbar naturlig person er noen som kan identifiseres, direkte eller indirekte, særlig ved henvisning til en identifikasjon som et navn, til et identifikasjonsnummer, til stedsopplysninger, til en online-identifikasjon eller til én eller flere spesifikke kriterier som gir uttrykk for personens fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sosiale identitet" (art. 4 nr 1 i den grunnleggende personopplysningsloven). For eksempel navn, e-postadresse, adresse og fødselsdato hører til personopplysningene.

Når vi bearbeider personopplysninger betyr det at disse opplysningene registreres, lagres, brukes, overføres til andre eller slettes.

Registreringsopplysninger: Vi bearbeider først samtlige personopplysninger fra deg som du meddeler oss for registrering i YOGI TEA mediadatabanken under https://www.yogitea.com/de/medialibrary/. Dette er personopplysninger som er nødvendige for begrunnelse og oppfyllelse av registreringen (f.eks. navn, firma, e-postadresse).

Konkurranse: Vi bearbeider først samtlige personopplysninger fra deg som du meddeler oss for å delta i konkurranser. Dette er personopplysninger som er nødvendige for å gjennomføre konkurransen (f.eks. navn, e-postadresse).

Kundehenvendelser, kundeklager og kompensasjonsprodukter Vi bearbeider først samtlige per-sonopplysninger fra deg som du meddeler oss innenfor rammen av (Sampling-)henvendelser eller klager. Dette er nødvendige personopplysninger for å gjennomføre bearbeidingen av henvendelsene og klagene samt forsendelsen av våre produkter (f.eks. navn, e-postadresse, adresse).

Opplysninger om online-bruken og preferanser: Vi bearbeider også opplysninger om IP-adresser, opplysninger om ditt besøk på våre internettsider.

 

 

4. Av hvilke grunner og med hvilken lovhjemmel bearbeider vi dine opplysninger?

Vi bearbeider dine personopplysninger til formål nevnt nedenfor og med hjemmel i de nevnte lovene:

 • Levering av tjenester innenfor rammen av en mediedatabank der bilder av alle produktene i vårt sortiment i forskjellige filformater samt brosjyrer og salgsmateriell, er tilgjengelige for nedlasting.
  Lovhjemmel: Kontraktsoppfyllelse

 • Levering av tjenester i form av konkurranser, som varsler om gevinster, bearbeiding og forsendelse av disse.
  Lovhjemmel: Kontraktsoppfyllelse

 • Levering av tjenester i form av kundeklager og kompensasjonsprodukter, bearbeiding og forsendelse av disse.
  Lovhjemmel: Interesseavveining (vi har en berettiget interesse i databearbeidingen når våre kunder kontakter oss i dette henseendet og vi foretar bearbeiding av slike klager)

 • Evaluering av din online-bruksmåte for markedsføringsformål og forbedringen av vårt tilbud (se også avsnitt 9. ang. dette)
  Lovhjemmel: Interessevurdering (vi har en berettiget interesse for å vite hvordan du bruker våre internettsider for å kunne forbedre vårt tilbud hhv. kunne tilpasse vårt tilbud til våre brukeres interesse)

 • Registrering av feil og garantere systemsikkerheten inkludert opprulling og oppfølging av utillatelige tilganger og tilgangsforsøk på vår nett-server
  Lovhjemmel: Oppfyllelse av våre rettslige forpliktelser med hensyn til datasikkerhet samt interessevurdering (vi har en berettiget interesse for å fjerne feil, garantere systemsikkerheten og opprullingen og oppfølgingen av utillatelige tilgangsforsøk hhv. tilganger)

 • Ivaretakelse og forsvar av våre rettigheter
  Lovhjemmel: Interessevurdering (vi har en berettiget interesse for å gyldiggjøre og forsvare våre rettigheter)

 

Vennligst ta hensyn til din klagerett ved bearbeiding av data med formål om direkte markedsføring hhv. av personlige grunner og din rett til å tilbakekalle samtykker (se avsnitt Hvilke rettigheter har du? og avsnittet opplysninger om din klagerett).

 

 

5. Hvem mottar dine opplysninger og hvorfor (mottakeren av opplysningene)?

 

 

5.1 Generelt

Dine personopplysninger gis prinsipielt kun videre til tredjemenn når dette er nødvendig for kontraktsoppfyllelsen, når vi eller tredjemenn har en berettiget interesse av at vi gir dine opplysninger videre eller ditt samtykke foreligger for dette. Hvis det videreformidles opplysninger til tredjemenn på basis av en berettiget interesse, forklares dette i personvernerklæringen.

Utover det kan opplysninger videreformidles til tredjemenn hvis vi i tilfelle er forpliktet til det på grunn av lovbestemmelser eller på grunn av et påbud fra myndighetene eller en domstol.

 

 

5.2 Av hvilke grunner gir vi dine opplysninger videre til en tjenesteyter?

Med forbehold om å gi oppdrag til tjenesteytere ved registrering hhv. bearbeiding av dataene. Tjenesteyteren får kun de personopplysningene fra oss som er nødvendige for å utføre konkrete oppgaver for deg. På denne måten kan din e-postadresse gis videre til en tjenesteyter slik at denne kan levere et nyhetsbrev, som du har bestilt, til deg. Tjenesteytere kan også få oppdrag om å stille serverkapasiteter til disposisjon.

 

Det handler konkret om følgende typer tjenesteytere:

 • IT-tjenesteytere (teknisk støtte), Tyskland

 • Webdesign-tjenesteytere, Tyskland

 • Mediakjøp-tjenesteytere, Tyskland

 • Mediakjøp-tjenesteytere, Irland og USA

 • Business-, helpdesk-, softwaretilbydere, USA

 • Produsentunderleverandører, Italia

 • Logistikk-tjenesteytere, Tyskland

 

 

5.3 Når gir vi opplysninger videre til land som ikke tilhører Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet?

Vi kan også videreformidle personopplysninger til databehandlere som er basert i land utenfor EØS (såkalte tredjeland). Dette gjelder databehandlere i USA og Sveits.

I dette tilfellet sørger vi for at mottakeren har et passende databeskyttelsesnivå. Når det gjelder Sveits, er dette en tilstrekkelighetsbeslutning i henhold til artikkel 45 i GDPR. For databehandlere i USA er dette de såkalte EU-standardiserte kontrakts-bestemmelsene til EU-kommisjonen (artikkel 46 GDPR) eller etter uttrykkelig samtykke fra brukeren.

Du kan få en oversikt av oss over mottakere i tredjeland og en kopi av de konkret avtalte reguleringene for sikring av et adekvat personvernnivå. Vennligst bruk opplysningene i avsnittet Kontakt til dette.

 

 

6. Hvor lenge lagrer vi dine opplysninger og hvilke oppbevaringsfrister gjelder?

Vi lagrer dine opplysninger så lenge dette er nødvendig for oppfyllelsen av vårt online-tilbud og serviceytelsene i forbindelse med det hhv. så lenge vi har en berettiget interesse av den videre lagringen. I alle andre tilfeller sletter vi dine personopplysninger med unntak av slike opplysninger som vi fortsatt må oppbevare for oppfyllelsen av lovbestemte (f.eks. skatte- eller handelsrettslige) oppbevaringsfrister (f.eks. fakturaer). Opplysninger som er underlagt en oppbevaringsfrist sperrer vi til utløpet av fristen.

 

Konkret gjelder følgende oppbevaringsfrister:

 • Registreringsopplysninger: For varigheten av din registrering for bruk i vår mediadatabank og etter avslutningen [med direkte sletting]

 • Opplysninger fra konkurranser: For varigheten av gjennomføringen og avviklingen av konkurransen og etter avslutningen i [2 måneder]

 • Opplysninger om online-bruken og preferanser: [2 år]

 • Opplysninger for behandling av forbrukerklager: For varigheten av gjennomføringen og avviklingen og etter avslutningen i 1 år.

 

 

7. Hva er loggfiler og hva bruker vi disse til?

Ved hver bruk av internett formidler din nettleser automatisk bestemte opplysninger som lagres av oss i såkalte loggfiler.

Loggfilene lagres av oss for å registrere feil og av sikkerhetsmessige årsaker (f.eks. oppklaring av angrepsforsøk) i 7 til 10 dager, og slettes etterpå. Loggfiler som må lagres for sikring av bevis er unntatt fra slettingen til endelig avklaring av den respektive hendelsen og kan i hvert enkelt tilfelle overføres til etterforskningsmyndighetene.

 

I loggfilene lagres hovedsakelig følgende opplysninger:

 • IP-adressen (internettprotokoll-adresse) til terminalen som brukes til å laste ned online-tilbudet;

 • Nettstedets internettadresse som ble brukt for å laste ned online-tilbudet (såkalt opprinnel-ses- eller referrer-URL);

 • Serviceleverandørens navn som brukes til å få tilgang til online-tilbudet;

 • Navn til de nedlastede filene hhv. opplysningene;

 • Dato og klokkeslett samt nedlastingens varighet;

 • Overført datamengde;

 • Operativsystem og opplysninger vedr. nettleseren som er benyttet inkludert installerte add-ons (f.eks. for Flash-Playeren);

 • http-status-code (f.eks. "forespørsel vellykket" eller "forespurt fil ikke funnet").

 

Valgte opplysninger fra loggfilene (ikke IP-adressen) brukes også til webanalysen. 

 

 

8. Hva er informasjonskapsler og hva bruker vi disse til?

 

 

8.1 Hvordan funksjonerer informasjonskapsler?

Informasjonskapsler er små tekstfiler som sendes til brukeren ved besøk av en internettside og lagres i brukerens nettleser. Hvis den samme internettsiden hentes opp på nytt sender nettleseren innholdet i informasjonskapslene tilbake, og gjør det på denne måten mulig at internettsiden gjenkjenner brukeren. Bestemte informasjonskapsler slettes automatisk etter avslutning av nettleserøkten (såkalte session cookies), andre lagres i en bestemt tid hhv. permanent i brukerens nettleser og sletter seg etterpå selv (såkalte temporære eller permanente informasjonskapsler).

 

 

8.2 Hvilke opplysninger lagres i informasjonskapslene?

I informasjonskapslene lagres prinsipielt ingen personopplysninger, men kun en online-gjenkjennelse.

 

 

8.3 Hvordan kan du hindre bruken av hhv. slette informasjonskapsler?

Du kan til enhver tid deaktivere lagring av informasjonskapsler i innstillinger i din nettleser og slette allerede lagrede informasjonskapsler i din nettleser (se tekniske henvisninger). Vennligst legg imidlertid merke til at vårt online-tilbud ikke vil, eller kun begrenset, funksjonere uten informasjonskapsler.

Vennligst ta også hensyn til at klager mot opprettingen av bruksprofiler funksjonerer til dels via en såkalt "Opt-Out-Cookie". Hvis du sletter alle informasjonskapsler blir en klage derfor evt. ikke tatt hensyn til, og du må klage på nytt.

 

 

8.4 Hvilke typer informasjonskapsler bruker vi?

 

Absolutt nødvendige informasjonskapsler

Bestemte informasjonskapsler er nødvendige for at vi skal kunne tilby våre produkter online. I denne kategorien finnes f.eks.

 • informasjonskapsler som brukes for identifisering hhv. autentifisering av våre brukere;

 • informasjonskapsler som midlertidig lagrer bestemte brukerinntastinger (f.eks. innholdet i en varekurv eller et online-skjema);

 • informasjonskapsler med bestemte brukerpreferanser (f.eks. søke- eller språkinnstillinger);

 • nformasjonskapsler som lagrer opplysninger for å kunne garantere en feilfri gjengivelse av video- eller audioinnhold.

 

Analyse-informasjonskapsler

Vi bruker analyse-informasjonskapsler for å kunne registrere bruksmåten (f.eks. besøkte undersider, søkeforespørsler som er foretatt) til våre brukere og for å kunne evaluere bruksmåten i statistisk form. 
 

Detaljert forklart bruker vi følgende cookier: 

_ga (Google; HTTP Cookie):
Registrerer en entydig ID for å generere statiske data om besøkeratferden (24 måneder).

_gac_UA-* (Google; HTTP Cookie):
Brukes av Google AdWords for å identifisere apparatet (3 måneder).

_gcl_au (Google; HTTP Cookie):
Brukes av kampanjemanageren for å vise aksjoner utført av brukere som besøker nettsiden etter at en annonse er vist eller klikket på (3 måneder).

_gid (Google; HTTP Cookie):
Registrerer en entydig ID som brukes for å generere statiske data for at brukeren kan bruke nettsiden (1 dag).

_gat_gtag_UA_* (Google; HTTP Cookie):
Brukes for å strupe forespørselsraten (1 dag).

cookieNotice18 (YogiTea; HTTP Cookie):
Styrer inntoningen av cookie-banneret. Ved aksept blir dette tonet ut (Slutten på økten).

 

 

9. På hvilken måte utfører vi en webanalyse?

 

9.1 Hva er en webanalyse?

Vi trenger statistisk informasjon om bruk av vårt online-tilbud for å designe det på en brukervennlig måte, foreta rekkeviddemålinger og utføre markedsforskning.

For å oppnå disse målene bruker vi de etterfølgende webanalyseverktøyene. Bruksprofilene som er laget av verktøy ved hjelp av analyse-informasjonskapsler eller ved å evaluere loggfiler, blir ikke kombinert med personopplysninger.

Tilbyderne av verktøyene bearbeider opplysninger som databehandlere som arbeider på oppdrag, i henhold til våre instrukser, og ikke til egne formål.
Verktøyene bruker brukernes IP-adresse enten ikke i det hele tatt eller forkorter denne rett etter registreringen.

Du finner til ethvert verktøy opplysninger om den respektive tilbyderen og om hvordan du kan klage på registreringen og bearbeidingen av opplysningen via verktøyet.

Ved verktøy som arbeider med Opt-Out-informasjonskapsler må det tas hensyn til at Opt-Out-funksjonen er apparat- hhv. nettleserrelatert, og kun gjelder for terminalen hhv. nettleseren som brukes for øyeblikket. Hvis du bruker flere terminaler hhv. nettlesere, må du aktivere Opt-Out på hver enkelt terminal og i hver nettleser du bruker.

Utover det kan du hindre oppretting av bruksprofiler også i sin helhet ved å deaktivere bruken av informasjonskapsler.

 

 

9.2 Google Analytics

Google Analytics stilles til rådighet av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Vi bruker Google Analytics med tilleggsfunksjonen for anonymisering av IP-adresser som Google tilbyr: Her forkortes IP-adressen av Google som regel allerede innenfor EU og kun i unntakstilfeller først i USA, og i alle fall lagres den kun i forkortet form.

Du kan klage på registreringen hhv. evalueringen av dine opplysninger via dette verktøyet ved å laste ned og installere nettleser-plugin som er tilgjengelig på følgende lenke: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 
 

 

10. I hvilke sosiale nettverk er vi til stede?

Vi er representert på forskjellige sosiale nettverk. Disse er ført opp enkeltvis nedenfor. På denne måten kan kundene, interessenter hhv. brukere kommunisere med oss og informere seg om våre aktiviteter og produkter.

I forbindelse med dette gjør vi oppmerksom på at brukerdata ev. kan bli bearbeidet også utenfor Den europeiske union. På grunn av dette kan det oppstå risikoer for brukere av våre sosiale nettverk.
Sosiale nettverk benytter brukerdata som regel også med markedsforskning og reklame som formål. Brukeratferden benyttes for eksempel til personaliserte reklameannonser. Det tas hensyn til brukernes interesser. For å oppnå dette lagres cookier på brukernes enheter som tillater konklusjoner om brukeratferden og brukernes interesser.

Vår behandling av personopplysningene i sosiale nettverk skjer på grunnlag av en berettiget interesse iht. GDPR artikkel 6 første ledd bokstav f. Vårt mål er å sikre en effektiv kommunikasjon med brukerne og å informere dem om våre aktiviteter og produkter. Skulle det være nødvendig med et samtykke til databehandling, så skjer behandlingen iht. GDPR artikkel 6 første ledd bokstav a og artikkel 7.

Det er ikke mulig for oss å følge opp alle behandlingsprosesser i de sosiale nettverkene. Derfor ber vi deg sende alle forespørsler om informasjon direkte til de enkelte operatørene av de sosiale nettverkene. Kun tilbyderen har tilgang til brukerdataene og kan dermed formidle informasjon eller treffe tilsvarende tiltak i tilfelle påstand om brukerrettigheter. Men du kan også kontakte oss hhv. våre personvernansvarlige ved spørsmål som gjelder loven om behandling av personopplysninger.

For ytterligere detaljer hhv. klagemuligheter viser vi til de enkelte sidene:

 

 

10.1 Facebook

Tilbyderen er Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Facebook disponerer en sertifisering i samsvar med EU-US-Privacy-Shield.
Personvernerklæringen til Facebook finner du under: https://www.facebook.com/about/privacy/

 

 

10.2 Instagram

Tilbyderen er Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA.
Personvernerklæringen til Instagram finner du under: https://help.instagram.com/519522125107875

 

 

10.3 Twitter

Tilbyderen er Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street
Dublin 2, D02 AX07 IRLAND.

Personvernerklæring til Twitter finner du under: https://twitter.com/de/privacy

 

 

11. Hvordan markedsfører vi oss?

 

 

11.1 Adform Conversion-Tracking

Vi bruker Conversion-Tracking fra Adform Germany GmbH, Gr. Burstah 50-52, 20457 Hamburg, GERMANY. Denne bruker vi til å måle våre markedsføringstiltak. Via Adform-nettverket plasserer vi reklamebannere. I forbindelse med dette plasseres cookier når nettsiden til reklamenettverket besøkes. Denne nettsiden inneholder en reklame-ID og har en gyldighet på 60 dager. En personlig identifikasjon er ikke mulig. Det eneste vi kan se er hvilket reklamemedium som har ført til ditt besøk på siden.

Hvis du ikke vil bruke Adform, kan du deaktivere cookien. Du finner en veiledning under https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/opt-out/.

 

 

11.2 Google AdWords

Vi bruker Google Conversion-Tracking via AdWords-tjenesten til Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Har du hentet opp en reklameannonse som ble plassert av Google, og på denne måten har kommet til vår nettside, plasserer Google AdWords en cookie i din nettleser. Denne cookien for Conversion-sporing plasseres så fort en bruker klikker på en Google-annonse.
Ved hjelp av cookien kan vi se at en besøker av vårt reklametilbud har klikket på en Google-annonse, at det har funnet sted en videresending og hvilke sider den besøkende har sett på. Cookien er individuell, dvs. hver AdWords-kunde får tildelt en annen cookie.

Ved hjelp av denne funksjonaliteten lages Conversion-statistikker som Google stiller til disposisjon for sine kunder. Dette viser hvor mange brukere som har klikket på annonsen. Den personlige identifikasjonen av en kunde er derimot ikke mulig.

Rettsgrunnlag for Google AdWords er samtykket i henhold til GDPR artikkel 6 første ledd bokstav a, dvs. det er frivillig å stille dine personopplysninger til disposisjon. Ved besøk på vår nettside blir personopplysningene overført til Google i USA og lagret der, noe som gjelder spesielt også din IP-adresse. Google videreformidler disse opplysningen ev. også til tredjepersoner. Dette er utenfor vår kontroll. Vi selv får ingen data for å identifisere den aktuelle personen.
Cookier lagres kun i 30 dager.

Google garanterer å behandle dataene på en sikker måte og har derfor forpliktet seg til å følge EU-US Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Hvis du vil hindre behandlingen via Google AdWords, kan du gjøre dette ved hjelp av nettleserinntstillingen. Der kan du hindre at det plasseres automatiske cookier hhv. blokkere cookier fra domenet “googleadservices.com”. Dette kan derimot medføre funksjonsbegrensinger på nettsiden.

 

 

11.3 Google Remarketing

På vår nettside bruker vi Google Remarking fra Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Denne funksjonen brukes for å vise interessebasert reklame. Til dette formålet plasseres cookier på din datamaskin som brukes av tredjetilbydere, inkludert Google, for å registrere at vår nettside ble besøkt med din nettleser. Ved hjelp av denne informasjonen kan våre annonser senere bli presentert for deg på andre nettsider, f.eks. i forbindelse med et søk på Google, eller på nettsider i Google-nettverket.

Rettsgrunnlag for Google Remarketing er samtykket i henhold til GDPR artikkel 6 første ledd bokstav a, dvs. det er frivillig å stille dine personopplysninger til disposisjon. Ved besøk på vår nettside blir personopplysningene ev. overført til Google i USA og lagret der. Google informerer derimot om at det ikke registreres og lagres noen som helst data ved denne behandlingen. Dette er utenfor vår kontroll, og vi får heller ingen data som kan brukes til å identifisere brukere personlig.

Ytterligere informasjon om personvern hos Google og om hvordan remarketing fungerer finner du i personvernhenvisningene til Google. Du kan også der deaktivere lagringen av cookier ved hjelp av dine nettleserinnstillinger. Med Google reklameinnstillingene er det i tillegg mulig å hindre registreringen via Google Remarketing.

 

 

11.4 Konverteringsmåling med Conversion-Pixel fra Facebook

Vi bruker “Conversion-Pixel“ hhv. besøkeraksjons-pikselen fra Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). Ved å hente opp denne pikselen fra din nettleser kan Facebook se om en Facebook-annonse var vellykket, dvs. f.eks. om den har ført til å hente opp en side. Fra Facebook får vi utelukkende statiske data uten relasjon til personer. På denne måten kan vi registrere effektiviteten av våre Facebook-reklameannonser for statistiske formål og markedsforskningsformål. Utover det viser vi til personvernhenvisninger fra Facebook. På https://www.facebook.com/ads/preferences/ kan du tilbakekalle din tillatelse.

 

 

12. Hvilke rettigheter har du og hvordan kan du gjøre disse gjeldende?

 

 

12.1 Gjøre dine rettigheter gjeldende

Vennligst bruk opplysningene under Kontakt for å gjøre dine rettigheter gjeldende. Vennligst forsikre deg om at det er mulig for oss å entydig identifisere din person.

 

 

12.2 Dine rettigheter på informasjon og rettelser

Du har krav på å få en bekreftelse fra oss om vi bearbeider personopplysninger om deg, og du har rett til informasjon med hensyn til bearbeidede opplysninger som berører deg. Hvis dine opplysninger er feil eller ufullstendige, kan du kreve at dine opplysninger rettes hhv. kompletteres. Hvis vi har overført dine opplysninger til tredjemenn, informerer vi dem om rettelsen i det omfang det er foreskrevet ved lov.

 

 

12.3 Din rett til sletting

Hvis de lovbestemte forutsetningene er tilstede, kan du kreve at vi omgående sletter dine personopplysninger. Dette er spesielt tilfelle hvis

 • dine personopplysninger ikke lenger er nødvendige for de formålene de ble innhentet for;

 • lovhjemmelen for bearbeidingen var utelukkende ditt samtykke og du har tilbakekalt dette;

 • du har klaget på bearbeidingen for reklameformål ("klage på reklame");

 • du har klaget på en bearbeiding på basis av lovhjemmelen interessevurdering av personlige grunner og vi ikke kan bevise at det finnes prioriterte grunner for en bearbeiding;

 • dine personopplysninger ble bearbeidet urettmessig; eller

 • dine personopplysninger må slettes for å oppfylle lovmessige krav.

Hvis vi har overført dine opplysninger til tredjemenn, informerer vi dem om rettelsen i det omfang det er foreskrevet ved lov.

Vennligst ta hensyn til at din rett til sletting er underlagt begrensninger. For eksempel må hhv. kan vi ikke slette noen opplysninger som vi på grunn av lovmessige oppbevaringsfrister må ta vare på. Også opplysninger som vi trenger for å gyldiggjøre, utøve eller for-svare rettskrav, er unntatt din rett til sletting.

 

 

12.4 Din rett til begrenset bearbeiding

 • Hvis de lovbestemte forutsetningene er tilstede, kan du kreve at vi omgående sletter dine personopplysninger. Dette er spesielt tilfelle hvis

 • du bestrider riktigheten av dine personopplysninger, og deretter så lenge til vi har hatt muligheten til å kontrollere riktigheten;

 • bearbeidingen ikke foregår lovlig, og du, i stedet for slettingen (ang. dette se avsnittet ovenfor), forlanger at bruken innskrenkes;

 • vi ikke lenger trenger dine opplysninger for bearbedingsformål, du derimot trenger disse for å gjøre gjeldene, utøve eller forsvare dine rettskrav;

 • du har klaget av personlige grunner, og deretter så lenge inntil det er fastsatt om dine interesser overveier.

Hvis det eksisterer en rett til å innskrenke bearbeidingen, markerer vi de berørte opplysningene for på denne måten å være sikker på at disse kun bearbeides innenfor de begrensningene som gjelder for slike innskrenkede opplysninger (dvs. spesielt for å forsvare rettskrav eller med ditt samtykke).

 

 

12.5 Dine klagerettigheter

Av grunner, som er et resultat av din spesielle situasjon, har du rett til å klage på databearbeidingen gjennom oss i det omfang disse beror på lovhjemmelen berettiget interesse. I tillegg kan du til enhver tid klage på bearbeidingen av dine opplysninger for reklameformål ("klage på reklame"). Vennligst ta også hensyn til avsnittet Opplysninger om dine klagerettigheter.

 

 

12.6 Din rett til dataoverførbarhet

Du har rett til å få personopplysninger, som du har gitt oss for kontraktsoppfyllelse eller på basis av et samtykke, på et overførbart format. Du kan i dette tilfelle også forlange at vi overfører disse opplysningene direkte til en tredjemann så sant dette er teknisk mulig.

 

 

12.7 Din rett til tilbakekalling av samtykket

Hvis du har gitt oss et samtykke om bearbeiding av dine opplysninger, kan du til enhver tid tilbakekalle dette med gyldighet for fremtiden. Rettmessigheten av bearbeidingen av dine opplysninger blir uberørt av dette inntil tilbakekallelsen.

 

 

12.8 Din klagerett hos kontrollmyndighetene

Du har rett til å sende inn en klage til personvernmyndigheten. For å gjøre dette kan du kontakte personvernmyndigheten som er ansvarlig på ditt hjemsted hhv. ditt fylke. Alternativt kan du også kontakte personvernmyndigheten som er ansvarlig for oss, som er:

Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Ludwig-Erhard-Straße 22
20459 Hamburg
E-post: mailbox@datenschutz.hamburg.de

 

 

13. Er du forpliktet til å gi oss bestemte opplysninger?

Du kan besøke vår internettside uten å gi fra deg opplysninger. For registreringen i Media Library er du derimot forpliktet til å gi oss personopplysningene (f.eks. navn, fødselsdato, e-postadresse) som er nødvendige for kontraktsinngåelsen- og oppfyllelsen; disse pliktopplysningene merker vi med en *. Hvis du ikke vil gi oss disse opplysningene, kan du dessverre ikke bli registrert som medlem.

 

 

14. Tar vi fullautomatiserte avgjørelser?

I forbindelse med denne personvernerklæringen treffer vi ingen helautomatiserte beslutninger i enkelttilfeller, som har rettslig virkning eller sammenlignbare følger.
 

 

15. Hvilke opplysninger registrerer vi hos tredjemenn?

Vi registrerer ingen opplysninger hos tredjemenn (f.eks. opplysningskontorer eller sosiale nettverk) om deg.

 

 

16. reCAPTCHA

Vi kontrollerer på vår hjemmeside om det er en fysisk person som bruker vårt kontaktskjema eller om tilgangen skjer maskinelt hhv. automatisk. Denne kontrollen utføres med reCAPTCHA-funksjonen fra Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland (“Google”). I forbindelse med dette overføres personopplysninger (bl.a. IP-adressen) til Google. Behandlingen skjer på grunn av en berettiget interesse i henhold til GDPR artikkel 6 første ledd bokstav f. Vår interesse er å unngå spam og misbruk.

I forbindelse med dette skjer det ev. en videreformidling til Google LLC i USA. Google garanterer å overholde det europeiske personvernnivået og er sertifisert i henhold til det såkalte “Privacy Shield” (https://www.privacyshield.gov/list). Ytterligere informasjon om Googles personvernbestemmelser reCAPTCHA finner du under https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

 

 

B. Informasjon om din klagerett

 

 

Klagerett mot direktemarkedsføring

I tillegg kan du til enhver tid klage på bearbeidingen av dine opplysninger for reklameformål ("klage på reklame"). Vi skal da ikke lenger bearbeide dine opplysninger for reklameformål. Vennligst ta hensyn til at det av organisatoriske grunner kan oppstå en overlapping mellom din tilbakekallelse og bruken av dine opplysninger innenfor rammen av en allerede pågående kampanje.

 

 

Klagerett av personlige grunner

Av grunner, som er et resultat av din spesielle situasjon, har du rett til å klage på databearbeidingen gjennom oss i det omfang disse beror på lovhjemmelen berettiget interesse. Vi skal da ikke lenger bearbeide dine opplysninger, med mindre vi kan, i henhold til de lovbestemte spesifikasjonene - bevise tvingende sensitive grunner for videre bearbeiding, som overgår dine rettigheter hhv. interesser eller bearbeider disse kun for å gjøre gjeldende, utøve eller forsvare rettskrav.

Enhver tilbakekallelse kan gjøres uformelt. Send denne vennligst til:

YOGI TEA GmbH
Burchardstraße 24
20095 Hamburg

Telefon: +49 40 - 42 30 11-0,
E-post: dataprotection.eu@yogiproducts.com 

 

 

C. Tekniske henvisninger

 

 

D. Personverninformasjon for søkere

Informasjon om datainnsamling iht. artikkel 13 i EUs personvernforordning GDPR

 

Ansvarlig instans:

YOGI TEA GmbH
Daglig ledelse: Michael Garcia Heermann, Nirvair Singh Khalsa
Burchardstraße 24
20095 Hamburg, Tyskland
Telefon: +49 (0) 40 42 30 11 0
Faks: +49 (0) 40 42 30 11 99
E-post: dataprotection.eu@yogiproducts.com

 

Vårt eksterne personvernombud:

Tabea Knabe
MACU Datenschutz UG
Krokusweg 11
D-72525 Münsingen,Tyskland
E-post: kontakt@macu-datenschutz.de

 

YOGI TEA GmbH innhenter og behandler personlige opplysninger fra personer som søker. Formålet er å kunne avgjøre grunnlaget for et ansettelsesforhold i henhold til artikkel 88 avsn. 1 i GDPR i forbindelse med § 26 avsn. 1 i tysk lov om personvern (BDSG).

 

Personlige opplysninger er informasjon om personlige eller materielle forhold for en identifisert eller identifiserbar naturlig person. Det omfatter opplysninger som f.eks. navn, adresse, telefonnummer og fødselsdato, og dessuten opplysninger om utdanning, arbeidserfaring osv., som med en viss innsats kan tilordnes en bestemt person. Informasjon som ikke direkte eller indirekte kan knyttes til ens faktiske identitet, regnes derimot ikke som personlige opplysninger.

 

Å oppgi personlige opplysninger er nødvendig for søknads- og avgjørelsesprosessen. Det skjer ingen automatiserte avgjørelser. Dersom du søker elektronisk, altså per e-post eller via vårt nettskjema, vil vi innsamle og behandle personlige opplysninger om deg med det formål å kunne gjennomføre søknadsprosessen og forberede eventuelle avtaler. I det du sender inn en søknad på vår rekrutteringsside, kunngjør du din interesse for å inngå et ansettelsesforhold hos oss. Du overfører i denne sammenhengen personlige opplysninger som vi benytter og lagrer utelukkende for ditt stillingssøk / din søknad.

 

Kun autoriserte personer på personalområdet og andre som er involvert i søknadsprosessen har tilgang til opplysningene. På grunn av det tette samarbeidet i kooperasjonen med East West Tea Company, LLC, Eugene, Oregon er det mulig at søknadsopplysninger også overføres videre til USA. I den sammenhengen blir opplysningene kryptert og, dersom du ikke blir valgt, kun lagret i begrenset tid.

 

Med din søknad samtykker du i at dine personlige opplysninger muligvis blir overført til USA. Uten dette samtykket er det eventuelt ikke mulig å behandle søknaden din. Du kan når som helst tilbakekalle dette samtykket uten å måtte oppgi noen grunn. I dette tilfellet kan eventuelt ikke søknaden din behandles.

 

For søknadsprosessene våre benytter vi rekrutteringsprogramvare fra Personio GmbH. Opplysninger som overføres i tilknytning til søknaden din, overføres ved hjelp av TLS-kryptering og lagres i en database. Denne databasen driftes av Personio GmbH, som er leverandør av personalstyrings- og rekrutteringsprogramvare. Personio er i denne sammenhengen vår oppdragsbehandler iht. art. 28 i GDPR. Grunnlaget for behandlingen er en avtale om oppdragsbearbeiding mellom oss, som ansvarlig instans, og Personio. Basisopplysninger om Personio GmbH finner du her: https://www.personio.de/impressum/.

 

I den grad det er påkrevet i driften vil vi involvere foretak for oppdragsbearbeiding som eventuelt vil motta dine opplysninger. Det kan særlig være foretak innen personalrådgivning og rekruttering. Alle foretak som bearbeider slike oppdrag er kontraktsforpliktet til å behandle dine opplysninger fortrolig og kun benytte dem til gjennomføring av de avtalte tjenestene. Med East West Tea Company, LCC har vi inngått en avtale om dataoverføring (Data Transfer Agreement), der de såkalte standardavtalevilkårene inngår. Her oppfylles et egnet personvernnivå som tilsvarer europeiske minstestandarder.

 

Dine opplysninger lagres i en periode på 180 dager etter at søknadsprosedyren er avsluttet. Dette skjer hovedsakelig for å oppfylle juridiske forpliktelser eller å utelukke eventuelle ansvarskrav som kan avledes av lovforskrifter. Deretter er vi forpliktet til å slette eller anonymisere opplysningene dine. I dette tilfellet vil vi kun ha såkalte metadata tilgjengelig uten direkte personreferanser for statistisk evaluering (f.eks. kjønnsfordeling av søknader, antall søknader innenfor et tidsrom e.l.).

 

Dessuten forbeholder vi oss retten til å lagre dine opplysninger i vår «Talent Pool» i 180 dager etter at søknadsprosessen er avsluttet, for å kunne identifisere eventuelle andre interessante stillinger for deg. Når du aksepterer personverninformasjonen, samtykker du i ytterligere lagring av dine opplysninger i vår «Talent Pool». Dersom du i tilknytning til søknadsprosessen får tilbud om en arbeidsplass hos oss, og takker ja til dette, lagrer vi de personlige opplysningene som er innsamlet under søknadsprosessen minst i hele arbeidsforholdets varighet.

 

Du kan når som helst tilbakekalle samtykket til behandling av opplysningene dine. Du kan dessuten forlange å bli informert om hvilke opplysninger vi har lagret om deg. Ved uriktigheter kan du kreve at de korrigeres. Du kan også kreve sletting av opplysninger som er lagret hos oss, såfremt ingen lovbestemmelser tilsier noe annet. Du kan kreve at behandlingen av dine opplysninger begrenses.

 

Har du spørsmål om personvern kan du når som helst ta kontakt med oss på e-post dataprotection.eu@yogiproducts.com eller per post via adressen som er angitt ovenfor. Vårt eksterne personvernombud kan du nå på kontakt@macu-datenschutz.de eller på postadressen med tillegget «Datenschutzbeauftragte» (personvernombud). Dessuten har du muligheten til å legge inn klage hos de ansvarlige personvernmyndighetene (datatilsynet). I vårt tilfelle er det Ombudet for personvern og informasjonsfrihet i Hamburg («Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit»). Vi forbeholder oss retten til å foreta tilpasninger i denne personverninformasjonen for å holde den oppdatert i henhold til lovpålagte krav eller for å reflektere eventuelle endringer i søknadsprosedyren e.l. Ved et nytt besøk på denne rekrutteringssiden eller en ny søknad, gjelder den personverninformasjonen som er aktuell ved det tidspunktet.

 

 

E. Kontakt

Du kan ta kontakt med oss på følgende måter:
YOGI TEA GmbH
Burchardstraße 24
20095 Hamburg

Telefon: +49 40 - 42 30 11-0,
E-post: dataprotection.eu@yogiproducts.com