Personvernbestemmelser

Personvernerklæring – YOGI TEA GmbH.

Redaksjonen avsluttet: 3. mai 2018

Personvernerklæringen nedenfor gjelder for internettsiden til YOGI TEA GmbH.

 

A. Personvernerklæring

 

1. Hvem er vi og hva gjør vi?

Ansvarlig i henhold til personopplysningsloven for bearbeiding av data i forbindelse med denne personvernerklæringen er vi, YOGI TEA GmbH, Burchardstraße 24, D-20095 Hamburg, telefon: +49 40 – 42 30 11-0, E-post: info.eu@yogiproducts.com (i det etterfølgende også “YOGI TEA”, “vi” eller “oss”).

I over 40 år har YOGI TEA stått for deilige urteog krydderteer som er basert på enestående ayurvediske teoppskrifter med røtter i Ayurvedaens 3 000 år gamle indiske filosofi.

 

2. Hvordan får du kontakt med vår personvernansvarlig?

Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæring eller generelt om bearbeiding av dine opplysninger av YOGI TEA, kan du henvende deg til vår personvernansvarlig:

GWS GmbH (administrerende direktør: Tabea Knabe), som kan nås via dataprotection.eu@yogiproducts.com

 

3. Hvilke personopplysninger bearbeides av oss?

Personopplysninger er “alle opplysninger som refererer til en identifisert eller identifiserbar naturlig person (i det etterfølgende “berørt person”); en identifiserbar naturlig person er noen som kan identifiseres, direkte eller indirekte, særlig ved henvisning til en identifikasjon som et navn, til et identifikasjonsnummer, til stedsopplysninger, til en online-identifikasjon eller til én eller flere spesifikke kriterier som gir uttrykk for personens fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sosiale identitet” (art. 4 nr 1 i den grunnleggende personopplysningsloven). For eksempel navn, e-postadresse, adresse og fødselsdato hører til personopplysningene.

Når vi bearbeider personopplysninger betyr det at disse opplysningene registreres, lagres, brukes, overføres til andre eller slettes.

Registreringsopplysninger: Vi bearbeider først samtlige personopplysninger fra deg som du meddeler oss for registrering i YOGI TEA mediadatabanken under https://www.yogitea.com/de/medialibrary/. Dette er personopplysninger som er nødvendige for begrunnelse og oppfyllelse av registreringen (f.eks. navn, firma, e-postadresse).

Konkurranse: Vi bearbeider først samtlige personopplysninger fra deg som du meddeler oss for å delta i konkurranser. Dette er personopplysninger som er nødvendige for å gjennomføre konkurransen (f.eks. navn, e-postadresse).

Kundehenvendelser, kundeklager og kompensasjonsprodukter Vi bearbeider først samtlige per-sonopplysninger fra deg som du meddeler oss innenfor rammen av (Sampling-)henvendelser eller klager. Dette er nødvendige personopplysninger for å gjennomføre bearbeidingen av henvendelsene og klagene samt forsendelsen av våre produkter (f.eks. navn, e-postadresse, adresse).

Opplysninger om online-bruken og preferanser: Vi bearbeider også opplysninger om IP-adresser, opplysninger om ditt besøk på våre internettsider.

 

4. Av hvilke grunner og med hvilken lovhjemmel bearbeider vi dine opplysninger?

Vi bearbeider dine personopplysninger til formål nevnt nedenfor og med hjemmel i de nevnte lovene:

 • Levering av tjenester innenfor rammen av en mediedatabank der bilder av alle produktene i vårt sortiment i forskjellige filformater samt brosjyrer og salgsmateriell, er tilgjengelige for nedlasting.
  Lovhjemmel: Kontraktsoppfyllelse
 • Levering av tjenester i form av konkurranser, som varsler om gevinster, bearbeiding og forsendelse av disse.
  Lovhjemmel: Kontraktsoppfyllelse
 • Levering av tjenester i form av kundeklager og kompensasjonsprodukter, bearbeiding og forsendelse av disse.
  Lovhjemmel: Interesseavveining (vi har en berettiget interesse i databearbeidingen når våre kunder kontakter oss i dette henseendet og vi foretar bearbeiding av slike klager)
 • Evaluering av din online-bruksmåte for markedsføringsformål og forbedringen av vårt tilbud (se også avsnitt 9. ang. dette)
  Lovhjemmel: Interessevurdering (vi har en berettiget interesse for å vite hvordan du bruker våre internettsider for å kunne forbedre vårt tilbud hhv. kunne tilpasse vårt tilbud til våre brukeres interesse)
 • Gjøre det mulig å anbefale vår plattform via social plugins
  Lovhjemmel: Interessevurdering (vi har en berettiget interesse for databearbeidingen når våre brukere aktiverer plugin og ønsker en dataoverføring til det sosiale nettverket)
 • Registrering av feil og garantere systemsikkerheten inkludert opprulling og oppfølging av utillatelige tilganger og tilgangsforsøk på vår nett-server
  Lovhjemmel: Oppfyllelse av våre rettslige forpliktelser med hensyn til datasikkerhet samt interessevurdering (vi har en berettiget interesse for å fjerne feil, garantere systemsikkerheten og opprullingen og oppfølgingen av utillatelige tilgangsforsøk hhv. tilganger)
 • Ivaretakelse og forsvar av våre rettigheter
  Lovhjemmel: Interessevurdering (vi har en berettiget interesse for å gyldiggjøre og forsvare våre rettigheter)

Vennligst ta hensyn til din klagerett ved bearbeiding av data med formål om direkte markedsføring hhv. av personlige grunner og din rett til å tilbakekalle samtykker (se avsnitt Hvilke rettigheter har du? og avsnittet opplysninger om din klagerett).

 

5. Hvem mottar dine opplysninger og hvorfor (mottakeren av opplysningene)?

 

5.1 Generelt

Dine personopplysninger gis prinsipielt kun videre til tredjemenn når dette er nødvendig for kontraktsoppfyllelsen, når vi eller tredjemenn har en berettiget interesse av at vi gir dine opplysninger videre eller ditt samtykke foreligger for dette. Hvis det videreformidles opplysninger til tredjemenn på basis av en berettiget interesse, forklares dette i personvernerklæringen.

Utover det kan opplysninger videreformidles til tredjemenn hvis vi i tilfelle er forpliktet til det på grunn av lovbestemmelser eller på grunn av et påbud fra myndighetene eller en domstol.

 

5.2 Av hvilke grunner gir vi dine opplysninger videre til en tjenesteyter?

Med forbehold om å gi oppdrag til tjenesteytere ved registrering hhv. bearbeiding av dataene. Tjenesteyteren får kun de personopplysningene fra oss som er nødvendige for å utføre konkrete oppgaver for deg. På denne måten kan din e-postadresse gis videre til en tjenesteyter slik at denne kan levere et nyhetsbrev, som du har bestilt, til deg. Tjenesteytere kan også få oppdrag om å stille serverkapasiteter til disposisjon.

Det handler konkret om følgende typer tjenesteytere:

 • IT-tjenesteytere (teknisk støtte), Tyskland
 • Webdesign-tjenesteytere, Tyskland
 • Mediakjøp-tjenesteytere, Tyskland
 • Mediakjøp-tjenesteytere, Irland og USA
 • Business-, helpdesk-, softwaretilbydere, USA
 • Produsentunderleverandører, Italia
 • Logistikk-tjenesteytere, Tyskland

5.3 Når gir vi opplysninger videre til land som ikke tilhører Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet?

Vi overfører personopplysninger også til databehandlere som arbeider på oppdrag og som har sitt sete i land utenfør EØS (såkalte tredjeland).

Her handler det om databehandlere som arbeider på oppdrag i følgende land: USA, Sveits

I dette tilfellet sikrer vi før overføringen at mottakeren enten har et adekvat personvernnivå (f.eks. gjennom mottakerens egensertifisering for EU-US-Privacy Shield i forbindelse med kommisjonens respektive tilstrekkelighetsbeslutning i henhold til art. 45 GDPR el-ler at det foreligger avtale om EU-kommisjonens såkalte EU-standardkontraktsklausuler med mottakeren i henhold til art. 46 GDPR) hhv. et uttrykkelig samtykke fra våre brukere.

Du kan få en oversikt av oss over mottakere i tredjeland og en kopi av de konkret avtalte reguleringene for sikring av et adekvat personvernnivå. Vennligst bruk opplysningene i avsnittet Kontakt til dette.

 

6. Hvor lenge lagrer vi dine opplysninger og hvilke oppbevaringsfrister gjelder?

Vi lagrer dine opplysninger så lenge dette er nødvendig for oppfyllelsen av vårt online-tilbud og serviceytelsene i forbindelse med det hhv. så lenge vi har en berettiget interesse av den videre lagringen. I alle andre tilfeller sletter vi dine personopplysninger med unntak av slike opplysninger som vi fortsatt må oppbevare for oppfyllelsen av lovbestemte (f.eks. skatte- eller handelsrettslige) oppbevaringsfrister (f.eks. fakturaer). Opplysninger som er underlagt en oppbevaringsfrist sperrer vi til utløpet av fristen.

Konkret gjelder følgende oppbevaringsfrister:

 • Registreringsopplysninger: For varigheten av din registrering for bruk i vår mediadatabank og etter avslutningen [med direkte sletting]
 • Opplysninger fra konkurranser: For varigheten av gjennomføringen og avviklingen av konkurransen og etter avslutningen i [2 måneder]
 • Opplysninger om online-bruken og preferanser: [2 år]
 • Opplysninger for behandling av forbrukerklager: For varigheten av gjennomføringen og avviklingen og etter avslutningen i 1 år.

7. Hva er loggfiler og hva bruker vi disse til?

Ved hver bruk av internett formidler din nettleser automatisk bestemte opplysninger som lagres av oss i såkalte loggfiler.

Loggfilene lagres av oss for å registrere feil og av sikkerhetsmessige årsaker (f.eks. oppklaring av angrepsforsøk) i 7 til 10 dager, og slettes etterpå. Loggfiler som må lagres for sikring av bevis er unntatt fra slettingen til endelig avklaring av den respektive hendelsen og kan i hvert enkelt tilfelle overføres til etterforskningsmyndighetene.

I loggfilene lagres hovedsakelig følgende opplysninger:

 • IP-adressen (internettprotokoll-adresse) til terminalen som brukes til å laste ned online-tilbudet;
 • Nettstedets internettadresse som ble brukt for å laste ned online-tilbudet (såkalt opprinnel-ses- eller referrer-URL);
 • Serviceleverandørens navn som brukes til å få tilgang til online-tilbudet;
 • Navn til de nedlastede filene hhv. opplysningene;
 • Dato og klokkeslett samt nedlastingens varighet;
 • Overført datamengde;
 • Operativsystem og opplysninger vedr. nettleseren som er benyttet inkludert installerte add-ons (f.eks. for Flash-Playeren);
 • http-status-code (f.eks. “forespørsel vellykket” eller “forespurt fil ikke funnet”).

Valgte opplysninger fra loggfilene (ikke IP-adressen) brukes også til webanalysen. 

 

8. Hva er informasjonskapsler og hva bruker vi disse til?

 

8.1 Hvordan funksjonerer informasjonskapsler?

Informasjonskapsler er små tekstfiler som sendes til brukeren ved besøk av en internettside og lagres i brukerens nettleser. Hvis den samme internettsiden hentes opp på nytt sender nettleseren innholdet i informasjonskapslene tilbake, og gjør det på denne måten mulig at internettsiden gjenkjenner brukeren. Bestemte informasjonskapsler slettes automatisk etter avslutning av nettleserøkten (såkalte session cookies), andre lagres i en bestemt tid hhv. permanent i brukerens nettleser og sletter seg etterpå selv (såkalte temporære eller permanente informasjonskapsler).

 

8.2 Hvilke opplysninger lagres i informasjonskapslene?

I informasjonskapslene lagres prinsipielt ingen personopplysninger, men kun en online-gjenkjennelse.

 

8.3 Hvordan kan du hindre bruken av hhv. slette informasjonskapsler?

Du kan til enhver tid deaktivere lagring av informasjonskapsler i innstillinger i din nettleser og slette allerede lagrede informasjonskapsler i din nettleser (se tekniske henvisninger). Vennligst legg imidlertid merke til at vårt online-tilbud ikke vil, eller kun begrenset, funksjonere uten informasjonskapsler.

Vennligst ta også hensyn til at klager mot opprettingen av bruksprofiler funksjonerer til dels via en såkalt “Opt-Out-Cookie”. Hvis du sletter alle informasjonskapsler blir en klage derfor evt. ikke tatt hensyn til, og du må klage på nytt.

 

8.4 Hvilke typer informasjonskapsler bruker vi?

Absolutt nødvendige informasjonskapsler

Bestemte informasjonskapsler er nødvendige for at vi skal kunne tilby våre produkter online. I denne kategorien finnes f.eks.

 • informasjonskapsler som brukes for identifisering hhv. autentifisering av våre brukere;
 • informasjonskapsler som midlertidig lagrer bestemte brukerinntastinger (f.eks. innholdet i en varekurv eller et online-skjema);
 • informasjonskapsler med bestemte brukerpreferanser (f.eks. søke- eller språkinnstillinger);
 • nformasjonskapsler som lagrer opplysninger for å kunne garantere en feilfri gjengivelse av video- eller audioinnhold.

Analyse-informasjonskapsler

Vi bruker analyse-informasjonskapsler for å kunne registrere bruksmåten (f.eks. besøkte undersider, søkeforespørsler som er foretatt) til våre brukere og for å kunne evaluere bruksmåten i statistisk form. 

 

9. På hvilken måte utfører vi en webanalyse?

 

9.1 Hva er en webanalyse?

Vi trenger statistisk informasjon om bruk av vårt online-tilbud for å designe det på en brukervennlig måte, foreta rekkeviddemålinger og utføre markedsforskning.

For å oppnå disse målene bruker vi de etterfølgende webanalyseverktøyene. Bruksprofilene som er laget av verktøy ved hjelp av analyse-informasjonskapsler eller ved å evaluere loggfiler, blir ikke kombinert med personopplysninger.

Tilbyderne av verktøyene bearbeider opplysninger som databehandlere som arbeider på oppdrag, i henhold til våre instrukser, og ikke til egne formål.
Verktøyene bruker brukernes IP-adresse enten ikke i det hele tatt eller forkorter denne rett etter registreringen.

Du finner til ethvert verktøy opplysninger om den respektive tilbyderen og om hvordan du kan klage på registreringen og bearbeidingen av opplysningen via verktøyet.

Ved verktøy som arbeider med Opt-Out-informasjonskapsler må det tas hensyn til at Opt-Out-funksjonen er apparat- hhv. nettleserrelatert, og kun gjelder for terminalen hhv. nettleseren som brukes for øyeblikket. Hvis du bruker flere terminaler hhv. nettlesere, må du aktivere Opt-Out på hver enkelt terminal og i hver nettleser du bruker.

Utover det kan du hindre oppretting av bruksprofiler også i sin helhet ved å deaktivere bruken av informasjonskapsler.

 

9.2 Google Analytics

Google Analytics stilles til rådighet av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Vi bruker Google Analytics med tilleggsfunksjonen for anonymisering av IP-adresser som Google tilbyr: Her forkortes IP-adressen av Google som regel allerede innenfor EU og kun i unntakstilfeller først i USA, og i alle fall lagres den kun i forkortet form.

Du kan klage på registreringen hhv. evalueringen av dine opplysninger via dette verktøyet ved å laste ned og installere nettleser-plugin som er tilgjengelig på følgende lenke: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 

 

10. Hvilke rettigheter har du og hvordan kan du gjøre disse gjeldende?

 

10.1 Gjøre dine rettigheter gjeldende

Vennligst bruk opplysningene under Kontakt for å gjøre dine rettigheter gjeldende. Vennligst forsikre deg om at det er mulig for oss å entydig identifisere din person.

 

10.2 Dine rettigheter på informasjon og rettelser

Du har krav på å få en bekreftelse fra oss om vi bearbeider personopplysninger om deg, og du har rett til informasjon med hensyn til bearbeidede opplysninger som berører deg. Hvis dine opplysninger er feil eller ufullstendige, kan du kreve at dine opplysninger rettes hhv. kompletteres. Hvis vi har overført dine opplysninger til tredjemenn, informerer vi dem om rettelsen i det omfang det er foreskrevet ved lov.

 

10.3 Din rett til sletting

Hvis de lovbestemte forutsetningene er tilstede, kan du kreve at vi omgående sletter dine personopplysninger. Dette er spesielt tilfelle hvis

 • dine personopplysninger ikke lenger er nødvendige for de formålene de ble innhentet for;
 • lovhjemmelen for bearbeidingen var utelukkende ditt samtykke og du har tilbakekalt dette;
 • du har klaget på bearbeidingen for reklameformål (“klage på reklame”);
 • du har klaget på en bearbeiding på basis av lovhjemmelen interessevurdering av personlige grunner og vi ikke kan bevise at det finnes prioriterte grunner for en bearbeiding;
 • dine personopplysninger ble bearbeidet urettmessig; eller
 • dine personopplysninger må slettes for å oppfylle lovmessige krav.

Hvis vi har overført dine opplysninger til tredjemenn, informerer vi dem om rettelsen i det omfang det er foreskrevet ved lov.

Vennligst ta hensyn til at din rett til sletting er underlagt begrensninger. For eksempel må hhv. kan vi ikke slette noen opplysninger som vi på grunn av lovmessige oppbevaringsfrister må ta vare på. Også opplysninger som vi trenger for å gyldiggjøre, utøve eller for-svare rettskrav, er unntatt din rett til sletting.

 

10.4 Din rett til begrenset bearbeiding

  Hvis de lovbestemte forutsetningene er tilstede, kan du kreve at vi omgående sletter dine personopplysninger. Dette er spesielt tilfelle hvis

 • du bestrider riktigheten av dine personopplysninger, og deretter så lenge til vi har hatt muligheten til å kontrollere riktigheten;
 • bearbeidingen ikke foregår lovlig, og du, i stedet for slettingen (ang. dette se avsnittet ovenfor), forlanger at bruken innskrenkes;
 • vi ikke lenger trenger dine opplysninger for bearbedingsformål, du derimot trenger disse for å gjøre gjeldene, utøve eller forsvare dine rettskrav;
 • du har klaget av personlige grunner, og deretter så lenge inntil det er fastsatt om dine interesser overveier.

Hvis det eksisterer en rett til å innskrenke bearbeidingen, markerer vi de berørte opplysningene for på denne måten å være sikker på at disse kun bearbeides innenfor de begrensningene som gjelder for slike innskrenkede opplysninger (dvs. spesielt for å forsvare rettskrav eller med ditt samtykke).

 

10.5 Dine klagerettigheter

Av grunner, som er et resultat av din spesielle situasjon, har du rett til å klage på databearbeidingen gjennom oss i det omfang disse beror på lovhjemmelen berettiget interesse. I tillegg kan du til enhver tid klage på bearbeidingen av dine opplysninger for reklameformål (“klage på reklame”). Vennligst ta også hensyn til avsnittet Opplysninger om dine klagerettigheter.

 

10.6 Din rett til dataoverførbarhet

Du har rett til å få personopplysninger, som du har gitt oss for kontraktsoppfyllelse eller på basis av et samtykke, på et overførbart format. Du kan i dette tilfelle også forlange at vi overfører disse opplysningene direkte til en tredjemann så sant dette er teknisk mulig.

 

10.7 Din rett til tilbakekalling av samtykket

Hvis du har gitt oss et samtykke om bearbeiding av dine opplysninger, kan du til enhver tid tilbakekalle dette med gyldighet for fremtiden. Rettmessigheten av bearbeidingen av dine opplysninger blir uberørt av dette inntil tilbakekallelsen.

 

10.8 Din klagerett hos kontrollmyndighetene

Du har rett til å sende inn en klage til personvernmyndigheten. For å gjøre dette kan du kontakte personvernmyndigheten som er ansvarlig på ditt hjemsted hhv. ditt fylke. Alternativt kan du også kontakte personvernmyndigheten som er ansvarlig for oss, som er:

Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Klosterwall 6 (Block C)
D-20095 Hamburg
E-post: mailbox@datenschutz.hamburg.de

 

11. Er du forpliktet til å gi oss bestemte opplysninger?

Du kan besøke vår internettside uten å gi fra deg opplysninger. For registreringen i Media Library er du derimot forpliktet til å gi oss personopplysningene (f.eks. navn, fødselsdato, e-postadresse) som er nødvendige for kontraktsinngåelsen- og oppfyllelsen; disse pliktopplysningene merker vi med en *. Hvis du ikke vil gi oss disse opplysningene, kan du dessverre ikke bli registrert som medlem.

 

12. Tar vi fullautomatiserte avgjørelser?

I forbindelse med denne personvernerklæringen treffer vi ingen helautomatiserte beslutninger i enkelttilfeller, som har rettslig virkning eller sammenlignbare følger.

 

13. Hvilke opplysninger registrerer vi hos tredjemenn?

Vi registrerer ingen opplysninger hos tredjemenn (f.eks. opplysningskontorer eller sosiale nettverk) om deg. 

 

B. Informasjon om din klagerett

 

Klagerett mot direktemarkedsføring

I tillegg kan du til enhver tid klage på bearbeidingen av dine opplysninger for reklameformål (“klage på reklame”). Vi skal da ikke lenger bearbeide dine opplysninger for reklameformål. Vennligst ta hensyn til at det av organisatoriske grunner kan oppstå en overlapping mellom din tilbakekallelse og bruken av dine opplysninger innenfor rammen av en allerede pågående kampanje.

 

Klagerett av personlige grunner

Av grunner, som er et resultat av din spesielle situasjon, har du rett til å klage på databearbeidingen gjennom oss i det omfang disse beror på lovhjemmelen berettiget interesse. Vi skal da ikke lenger bearbeide dine opplysninger, med mindre vi kan, i henhold til de lovbestemte spesifikasjonene – bevise tvingende sensitive grunner for videre bearbeiding, som overgår dine rettigheter hhv. interesser eller bearbeider disse kun for å gjøre gjeldende, utøve eller forsvare rettskrav.

Enhver tilbakekallelse kan gjøres uformelt. Send denne vennligst til:

YOGI TEA GmbH
Burchardstraße 24
D-20095 Hamburg

Telefon: +49 40 – 42 30 11-0,
E-post: dataprotection.eu@yogiproducts.com 

 

C. Kontakt

Du kan ta kontakt med oss på følgende måter:
YOGI TEA GmbH
Burchardstraße 24
D-20095 Hamburg

Telefon: +49 40 – 42 30 11-0,
E-post: dataprotection.eu@yogiproducts.com 

 

D. Tekniske henvisninger