Privacy Policy

Polityka prywatności – YOGI TEA GmbH.

Stan na dzień: 3 maja 2018 r.

Poniższa polityka prywatności odnosi się do strony internetowej YOGI TEA GmbH.

A. Polityka prywatności

 

1. Kim jesteśmy i co robimy?

W myśl ustawy o ochronie danych osobowych za przetwarzanie danych osobowych jesteśmy odpowiedzialni my, czyli YOGI TEA GmbH, Burchardstraße 24, D-20095 Hamburg, telefon: +49 (0) 40 – 42 30 11-0, email: info.eu@yogiproducts.com (zwany dalej również “YOGI TEA”, “my” lub “nas”).

YOGI TEA to od ponad 40 lat synonim wyśmienitych herbat ziołowych i korzennych, które bazują na wyjątkowych ajurwedyjskich przepisach, których korzenie tkwią w starej, liczącej 3000 lat filozofii ajurwedy.

 

2. W jaki sposób można skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych?

W przypadku pytań dotyczących niniejszej polityki prywatności lub ogólnie przetwarzania Państwa danych przez YOGI TEA prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych:

GWS GmbH (prezes: Tabea Knabe), kontakt pod adresem dataprotection.eu@yogiproducts.com

 

3. Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Pod pojęciem danych osobowych rozumie się “wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej “osobą, której dane dotyczą”); pod pojęciem osoby możliwej do zidentyfikowania rozumiana jest osoba fizyczna, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powiązanie z identyfikatorem, takim jak nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub jedna lub więcej cech szczególnych, które stanowią wyraz fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, umysłowej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości tej osoby fizycznej” (art. 4 ust. 1 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Do danych osobowych zalicza się na przykład nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania i datę urodzenia.

Jeśli przetwarzamy dane osobowe, oznacza to, że np. pobieramy dane, zachowujemy je, wykorzystujemy, przekazujemy innym lub też usuwamy.

Dane potrzebne do rejestracji: W pierwszej kolejności przetwarzamy wszelkie Państwa dane osobowe, które udostępniają nam Państwo w ramach rejestracji do medialnej bazy danych Yogi Tea na stronie https://www.yogitea.com/de/medialibrary/ . Są to dane osobowe wymagane do stworzenia i wypełnienia rejestracji (np. nazwisko, firma, adres e-mail).

Konkurs: W pierwszej kolejności przetwarzamy wszelkie Państwa dane osobowe, które udostęp-niają nam Państwo w ramach uczestnictwa w konkursach. Są to dane osobowe wymagane do przeprowadzenia konkursu (np. nazwisko, adres e-mail).

Zapytania klientów, skargi klientów i produkty kompensacyjne: W pierwszej kolejności przetwarzamy wszelkie Państwa dane osobowe, które udostępniają nam Państwo w ramach zapytań o przesłanie próbek (Sampling) lub przy zgłaszaniu skarg. Są to dane osobowe wymagane do realizacji i opracowania zapytań i skarg oraz do wysyłki naszych produktów (np. nazwisko, e-mail, adres zamieszkania).

Dane dotyczące zachowań użytkowników online i preferencji: Przetwarzamy również dane typu adres IP, dane dotyczące Państwa odwiedzin na naszych stronach.

 

4. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celach określonych poniżej oraz na wskazanej podstawie prawnej:

 • Świadczenie usług w ramach medialnej bazy danych, w formie udostępnienia do pobrania zdjęć wszystkich produktów w naszym asortymencie w różnych formatach plików, a także broszur i dokumentów sprzedaży.
  Podstawa prawna: Realizacja umowy
 • Świadczenie usług w ramach konkursów, w formie powiadomień o wygranych, ich przekazania i wysyłki.
  Podstawa prawna: Realizacja umowy
 • Świadczenie usług w ramach skarg klientów i produktów kompensacyjnych, ich rozpatrzenia i wysyłki.
  Podstawa prawna: Wyważenie interesów (mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu danych, jeśli klienci kontaktują się z nami w tym zakresie i podejmujemy się rozpatrzenia tego typu skarg klientów)
 • Ocena zachowań użytkowników w Internecie do celów badania rynku i ulepszenia naszej oferty (patrz również rozdz. 9)
  Podstawa prawna: Wyważenie interesów (mamy uzasadniony interes, aby wiedzieć, w jaki sposób korzystają Państwo z naszej strony internetowej, aby ulepszyć naszą ofertę lub dostosować ją do interesów naszych użytkowników)
 • Umożliwienie rekomendacji naszej platformy za pomocą wtyczek społecznościowych
  Podstawa prawna: Wyważenie interesów (mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu danych, jeśli nasi użytkownicy aktywują wtyczkę i chcą przesłać dane do sieci społecznościowej)
 • Identyfikacja usterek i zapewnienie bezpieczeństwa systemu, w tym wykrywania i śledzenia nieautoryzowanych dostępów i prób uzyskania dostępu do naszych serwerów
  Podstawa prawna: Dotrzymanie naszych zobowiązań prawnych w zakresie bezpieczeństwa danych oraz wyważenie interesów (mamy uzasadniony interes w eliminowaniu usterek, zagwarantowaniu bezpieczeństwa systemu oraz wykrywaniu i śledzeniu nieautoryzowanych prób dostępu lub nieautoryzowanego dostępu)
 • Przestrzeganie i obrona naszych praw
  Podstawa prawna: Wyważenie interesów (mamy uzasadniony interes w dochodzeniu i obronie naszych praw)

Zwracamy uwagę, że mają Państwo prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego lub z powodów osobistych oraz że mają Państwo prawo do odwołania zgody (patrz rozdział Jakie mają Państwo prawa? Oraz rozdział Informacje o prawach do sprzeciwu).

 

5. Kto otrzymuje Państwa dane i dlaczego (odbiorcy danych)?

 

5.1 Uwagi ogólne

Państwa dane osobowe przekazujemy osobom trzecim zasadniczo tylko wtedy, gdy jest to konieczne do realizacji umowy, gdy my lub osoba trzecia mają uzasadniony interes w przekazaniu danych lub gdy wyrazili Państwo na to zgodę. Jeśli dochodzi do przekazania danych osobom trzecim na podstawie uzasadnionego interesu, wtedy zostanie to wyjaśnione w niniejszej polityce prywatności. Ponadto dane mogą być przekazywane osobom trzecim, o ile mielibyśmy być do tego zobowiązani na podstawie przepisów prawnych lub na podstawie urzędowego lub sądowego nakazu wykonawczego.

 

5.2 Dlaczego przekazujemy Państwa dane firmom świadczącym usługi?

Zastrzegamy sobie prawo do korzystania z usług firm przy pobieraniu względnie przetwarzaniu danych. Firmy świadczące usługi otrzymują od nas tylko te dane osobowe, które są im potrzebne do wykonania konkretnej czynności. Na przykład możemy przekazać Państwa adres e-mail firmie świadczącej usługi, aby ta przesłała Państwu zamówiony newsletter. Firmy świadczące usługi mogą również dostać zlecenie udostępnienia przestrzeni serwera.

Konkretnie chodzi o następujące rodzaje firm świadczących usługi:

 • Firmy świadczące usługi IT (wsparcie techniczne), Niemcy
 • Firmy świadczące usługi projektowania stron internetowych, Niemcy
 • Firmy świadczące usługi zakupu mediów, Niemcy
 • Firmy świadczące usługi zakupu mediów, Irlandia i USA
 • Usługodawcy oprogramowania dla działów handlowych i pomocy technicznej, USA
 • Przedsiębiorstwa produkcyjne, Włochy
 • Firmy świadczące usługi logistyczne, Niemcy

5.3 W jakim przypadku przekazujemy dane do krajów nie należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Przekazujemy dane osobowe również do firm realizujących zlecenia, których siedziby mieszczą się w krajach nie należących do EOG (tak zwane państwa trzecie).

W tym przypadku chodzi o firmy realizujące zlecenia w następujących krajach: USA, Szwajcaria.

W tym przypadku upewniamy się przed przekazaniem danych, że po stronie odbiorcy jest odpowiedni poziom ochrony danych (np. przez samocertyfikację odbiorcy w ramach Tarczy Prywatności UE-USA w połączeniu z decyzją Komisji o odpowiedniej ochronie zgodnie z art. 45 RODO lub w wyniku uzgodnienia tak zwanych unijnych standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej z odbiorcą zgodnie z Art. 46 RODO) lub nasi użytkownicy wyrazili na to wyraźną zgodę.

Mogą Państwo uzyskać od nas przegląd odbiorców w państwach trzecich oraz kopię konkretnych uzgodnień zawartych w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych. Prosimy w tym celu skorzystać z danych w rozdziale Kontakt.

 

6. Jak długo przechowujemy Państwa dane i jakie obowiązują w tym względzie okresy przechowywania?

Zachowujemy Państwa dane tak długo, jak jest to niezbędne do realizowania oferty online i związanych z nią usług lub gdy mamy uzasadniony interes w dalszym ich przechowywaniu. We wszystkich innych przypadkach usuwamy Państwa dane osobowe, z wyjątkiem takich danych, które musimy zachować, aby spełnić ustawowe (np. podatkowe lub handlowe) okresy przechowywania (np. faktury). Dane podlegające obowiązkowi przechowywania blokujemy do upływu tego okresu.

Konkretnie obowiązują następujące okresy przechowywania:

 • Dane potrzebne do rejestracji: Na okres trwania Państwa rejestracji w naszej medialnej bazie danych i po ustaniu rejestracji [bezpośrednie usunięcie]
 • Dane z konkursów: Na okres przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu i po zakończeniu na [2 miesiące]
 • Dane dotyczące zachowań użytkowników online i preferencji: [2 lata]
 • Dane potrzebne do rozpatrzenia skarg konsumenckich: Na okres przeprowadzenia i rozpatrzenia skarg i po zakończeniu przez 1 rok.

7. Za co odpowiadają pliki dziennika (LOG) i do czego ich używamy?

Za każdym razem, gdy korzystają Państwo z Internetu, pewne informacje są automatycznie przesyłane przez Państwa przeglądarkę internetową i przechowywane przez nas w tak zwanych plikach dziennika.

Pliki dziennika są przez nas przechowywane w celu śledzenia usterek i zabezpieczeń (np. wykrywanie prób ataków) przez okres 7 do 10 dni, a następnie są usuwane. Pliki dziennika, których dalsze przechowywanie jest wymagane do celów dowodowych, nie podlegają konieczności usunięcia do czasu ostatecznego wyjaśnienia danego incydentu i mogą w indywidualnych przypadkach zostać przekazane organom prowadzącym dochodzenie.

Pliki dziennika zachowują w szczególności następujące informacje:

 • adres IP (adres protokołu internetowego) urządzenia końcowego, z którego uzyskuje się dostęp do oferty online;
 • adres strony internetowej, z której została wywołana oferta online (tzw. adres początkowy lub adres URL strony odsyłającej);
 • nazwa usługodawcy wykorzystanego do uzyskania dostępu do oferty online;
 • nazwa pobranych plików lub informacji;
 • data i godzina oraz czas trwania połączenia;
 • przekazana ilość danych;
 • system operacyjny i informacje o używanej przeglądarce internetowej, w tym zainstalowane dodatki (np. dla Flash Playera);
 • kod statusu http (na przykład “żądanie powiodło się” lub “żądany plik nie został znaleziony”).

wybrane informacje z plików dziennika (nie należy do nich adres IP) są również wykorzystywane do analityki internetowej. 

 

8. Za co odpowiadają pliki cookie i do czego ich używamy?

 

8.1 Jak działają pliki cookie?

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są wysyłane podczas odwiedzania danej strony internetowej i przechowywane w przeglądarce użytkownika. Po ponownym wywołaniu odpowiedniej strony internetowej przeglądarka użytkownika odsyła zawartość plików cookie, umożliwiając tym samym rozpoznanie użytkownika. Niektóre pliki cookie są automatycznie usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki (tak zwane sesyjne pliki cookie), inne są przechowywane przez określony czas lub na stałe w przeglądarce użytkownika, a następnie same się usuwają (tak zwane tymczasowe lub stałe pliki cookie).

 

8.2 Jakie dane są przechowywane w plikach cookie?

W plikach cookie nie są przechowywane żadne dane osobowe, a jedynie identyfikator internetowy.

 

8.3 Jak można zapobiec użyciu plików cookie lub usunąć pliki cookie?

Mogą Państwo wyłączyć przechowywanie plików cookie za pomocą ustawień przeglądarki i usunąć już zapisane pliki cookie w dowolnym czasie w przeglądarce (patrz Uwagi techniczne). Zwracamy Państwu jednak uwagę, że niniejsza oferta online może nie działać lub działać tylko w ograniczonym zakresie bez plików cookie.

Zwracamy Państwu ponadto uwagę, że zgłoszenie sprzeciwu do tworzenia profili użytkowania odbywa się po części poprzez tak zwany “opt-out cookie”. Tak więc jeśli usuną Państwo wszystkie pliki cookie, sprzeciw może nie zostać wzięty pod uwagę i musi zostać ponownie zgłoszony.

 

8.4 Jakich plików cookie używamy?

Niezbędne pliki cookie
Niektóre pliki cookie są niezbędne w celu zapewnienia przez nas w bezpieczny sposób naszej oferty online. Do tej kategorii należą np.

 • Pliki cookie, które służą do identyfikacji lub uwierzytelniania naszych użytkowników;
 • Pliki cookie, które tymczasowo przechowują określone dane wejściowe użytkownika (np. zawartość koszyka na zakupy lub formularz online);
 • Pliki cookie, które zachowują określone preferencje użytkownika (np. ustawienia wyszukiwania lub ustawienia językowe);
 • Pliki cookie, które przechowują dane w celu zapewnienia płynnego odtwarzania treści wideo lub audio.

Analityczne pliki cookie
Używamy analitycznych plików cookie, aby móc rejestrować zachowania naszych użytkowników (np. odwiedzane podstrony, wyszukiwane hasła) oraz oceniać je w formie statystycznej. 

 

9. W jakiej formie stosujemy analitykę internetową?

 

9.1 Co to jest analityka internetowa?

Statystyczne informacje o sposobie korzystania z naszej oferty online są nam potrzebne w celu projektowania strony przyjaznej dla użytkownika, pomiaru zasięgu i prowadzenia badań rynkowych.

W tym celu stosujemy poniższe narzędzia analityki internetowej. Sporządzone przez te narzędzia i przy zastosowaniu analitycznych plików cookie lub przez analizę plików dziennika profile użytkowania nie są łączone z danymi osobowymi.

Dostawcy tych narzędzi przetwarzają dane wyłącznie jako zleceniobiorca zgodnie z naszymi instrukcjami, a nie dla własnych celów.

Narzędzia, o których mowa, albo nie używają w ogóle adresów IP użytkowników, albo skracają je natychmiast po pobraniu.

Dla każdego narzędzia można znaleźć informację o danym dostawcy oraz o tym, w jaki sposób można sprzeciwić się gromadzeniu i przetwarzaniu danych przez narzędzie.

W przypadku narzędzi, które działają z wyłączonymi plikami cookie, należy zauważyć, że funkcja rezygnacji jest związana z urządzeniem lub przeglądarką i zasadniczo dotyczy tylko aktualnie używanego urządzenia końcowego lub używanej przeglądarki. Jeśli korzystają Państwo z wielu urządzeń końcowych lub przeglądarek, należy ustawić opcję rezygnacji na każdym urządzeniu i w każdej używanej przeglądarce.

Ponadto można całkowicie uniemożliwić tworzenie profili użytkowania przez ogólne wyłączenie korzystania z plików cookie.

 

9.2 Google Analytics

Narzędzie Google Analytics jest dostarczane przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Używamy Google Analytics z dodatkową funkcją oferowaną przez Google do anonimizacji adresów IP: W tym przypadku adres IP jest zwykle skracany przez Google już w UE i tylko w wyjątkowych przypadkach dopiero w USA i zostaje zapisany w każdym przypadku tylko w skróconej formie.

Mogą Państwo zgłosić sprzeciw wobec gromadzenia lub analizy Państwa danych przez to narzędzie, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 

 

10. Jakie mają Państwo prawa i jak ich dochodzić?

 

10.1 Dochodzenie swoich praw

Proszę korzystać z informacji pod Kontaktem, aby dochodzić swoich praw. Prosimy przy tym zadbać o to, abyśmy mogli Państwa jednoznacznie zidentyfikować.

 

10.2 Państwa prawa do informacji i sprostowania

Mogą Państwo zażądać, abyśmy potwierdzili, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe i mają Państwo prawo do informacji odnośnie Państwa danych przetwarzanych przez nas. Jeśli dotyczące Państwa dane są nieprawidłowe lub niekompletne, mogą Państwo zażądać korekty lub uzupełnienia swoich danych. Jeśli udostępnimy Państwa dane osobom trzecim, informujemy te osoby o korekcie w zakresie wymaganym przez prawo.

 

10.3 Państwa prawo do usunięcia danych

Jeśli istnieją ku temu przesłanki prawne, mogą Państwo zażądać od nas natychmiastowego usunięcia swoich danych osobowych. Jest tak szczególnie w przypadku, gdy

 • Państwa dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane;
 • podstawą prawną przetwarzania była wyłącznie Państwa zgoda, którą Państwo odwołali;
 • sprzeciwili się Państwo przetwarzaniu danych w celach reklamowych (“sprzeciw wykorzystania w celach reklamowych”);
 • sprzeciwili się Państwo przetwarzaniu danych powołując się na podstawę prawną wyważenie interesów z powodów osobistych i nie możemy udowodnić, że istnieją priorytetowe uzasadnione powody do przetwarzania;
 • Państwa dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem; lub
 • Państwa dane osobowe muszą zostać usunięte w celu spełnienia wymogów prawnych.

Jeśli udostępniliśmy Państwa dane osobom trzecim, informujemy te osoby o usunięciu w zakresie wymaganym przez prawo.

Należy pamiętać, że Państwa prawo do usunięcia danych podlega ograniczeniom. Na przykład nie możemy lub nie wolno nam usuwać danych, które musimy nadal przechowywać z powodu ustawowych okresów przechowywania. Również dane, których potrzebujemy do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych, są wyłączone z prawa do usunięcia.

 

10.4 Państwa prawo do ograniczenia przetwarzania

Jeśli istnieją ku temu przesłanki prawne, mogą Państwo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania danych. Jest tak szczególnie w przypadku, gdy

 • kwestionują Państwo poprawność Państwa danych osobowych na tak długo, dopóki nie będziemy mieli możliwości zweryfikować ich poprawność;
 • przetwarzanie nie jest zgodne z prawem i zamiast usunięcia (patrz poprzedni rozdział) żądają Państwo ograniczenia użycia;
 • nie potrzebujemy już Państwa danych do przetwarzania, ale Państwo potrzebują ich do dochodzenia, wykonywania lub obrony swoich roszczeń prawnych;
 • wyrazili Państwo sprzeciw z powodów osobistych, na tak długo, aż zostanie stwierdzone, czy Państwa interesy są ważniejsze.

Jeśli istnieje prawo do ograniczenia przetwarzania danych, oznaczamy te dane w celu zapewnienia, że mogą one być przetwarzane tylko w wąskich granicach, które mają zastosowanie do takich ograniczonych danych (w szczególności w celu obrony roszczeń prawnych lub za Państwa zgodą).

 

10.5 Państwa prawa sprzeciwu

Mają Państwo prawo, z przyczyn wynikających z Państwa konkretnej sytuacji, do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez nas, o ile opiera się ona na podstawie prawnej uzasadnionego interesu. Ponadto mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu danych w celach reklamowych (“sprzeciw wykorzystania w celach reklamowych”). Proszę również zapoznać się z rozdziałem Informacje o przysługujących Państwu prawach do sprzeciwu.

 

10.6 Państwa prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do otrzymania w formacie przenośnym danych osobowych, które nam Państwo udostępnili w celu realizacji umowy lub w wyniku zgody. W takim przypadku mogą Państwo również zażądać przekazania tych danych bezpośrednio osobie trzeciej, o ile jest to technicznie wykonalne.

 

10.7 Państwa prawo do odwołania zgody

Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych, mogą je Państwo wycofać w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Zgodność z prawem przetwarzania danych do momentu odwołania pozostaje nienaruszona.

 

10.8 Państwa prawo do odwołania się do organów nadzoru

Mają Państwo prawo złożyć skargę do organu ochrony danych. Mogą Państwo skontaktować się z organem ochrony danych, który odpowiada za Państwa miejsce zamieszkania lub kraj związkowy/województwo. Mogą Państwo także skontaktować się z odpowiedzialnym za nas urzędem ochrony danych, to jest:

Hamburski inspektor ochrony danych i wolności informacji [Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit]
Klosterwall 6 (Block C)
20095 Hamburg
e-mail: mailbox@datenschutz.hamburg.de 

 

11. Czy są Państwo zobowiązani do udostępniania nam konkretnych danych?

Mogą Państwo również odwiedzić naszą stronę internetową, nie podając nam żadnych danych. W celu rejestracji w bibliotece medialnej, są Państwo jednak zobowiązani do podania nam danych osobowych wymaganych do zawarcia i wykonania umowy (np. imię i nazwisko, data urodzenia, adres e-mail); Te obowiązkowe dane są oznaczone *. Jeśli nie chcą Państwo udostępnić nam tych danych, nie mogą Państwo zarejestrować się jako członek. 

 

12. Czy podejmujemy w pełni automatyczne decyzje?

W związku z niniejszą polityką prywatności nie podejmujemy w pełni automatycznych decyzji w indywidualnych przypadkach mających skutki prawne lub podobne.

 

13. Jakie dane pobieramy u osób trzecich?

Nie pobieramy żadnych danych o Państwu od osób trzecich (takich jak biura wywiadu gospodarczego lub sieci społecznościowe). 

 

B. Informacje o Państwa prawach do sprzeciwu

 

Prawo sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego

W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych w celach reklamowych (“sprzeciw wykorzystania w celach reklamowych”). Zaprzestaniemy wtedy przetwarzania Państwa danych w celach reklamowych. Należy wziąć pod uwagę, że ze względów organizacyjnych może występować pokrywanie się między wycofaniem a wykorzystaniem danych w ramach trwającej kampanii.

 

Prawo sprzeciwu z przyczyn osobistych

Mają Państwo prawo, z przyczyn wynikających z Państwa konkretnej sytuacji, do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez nas, o ile opiera się ona na podstawie prawnej uzasadnionego interesu. Zaprzestaniemy wtedy przetwarzania Państwa danych, chyba że będziemy mogli – zgodnie z wymogami prawnymi – udowodnić istotne uzasadnione powody dalszego przetwarzania, które przeważają nad Państwa prawami lub interesami lub będzeimy przetwarzali je tylko w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

Każdy sprzeciw można złożyć bez zachowania wymogów formalnych. Proszę skierować go do:

YOGI TEA GmbH
Burchardstraße 24
D-20095 Hamburg

Telefon: +49 (0)40 – 42 30 11-0
e-mail: dataprotection.eu@yogiproducts.com 

 

C. Kontakt

Mogą się Państwo skontaktować z nami w następujący sposób:

YOGI TEA GmbH
Burchardstraße 24
D-20095 Hamburg

Telefon: +49 (0)40 – 42 30 11-0
e-mail: dataprotection.eu@yogiproducts.com 

 

D. Uwagi techniczne