Algemene privacyverklaring YOGI TEA GmbH

"Wij nemen gegevensbescherming en daarmee verband houdende informatieplichten serieus. Onze privacyverklaring conform artikel 13 AVG vindt u hier".

 

Verzamelen van persoonsgegevens

Informatie over de gegevensverzameling conform artikel 13 AVG

Wij, d.w.z. Yogi Tea GmbH, vertegenwoordigd door de bedrijfsleiders, verzamelen en verwerken gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst en de vervulling van onze contractuele en precontractuele verplichtingen.

 

De volgende gegevens worden door ons verzameld en opgeslagen:

 • aanhef, evt. titel, voor- en achternaam

 • adres

 • telefoonnummer (vast en/of mobiel)

 • functie of positie

 • evt. faxnummer

 • evt. e-mailadres

 • evt. website

 • evt. verdere ter beschikking gestelde gegevens

 

De gegevensverzameling en -verwerking is nodig voor de uitvoering van overeenkomsten en berust op artikel 6 lid 1 b) AVG.

 

Indien er sprake is van een gerechtvaardigd economisch belang aan onze kant vormt artikel 6 lid 1 f) AVG de rechtsgrondslag. Hierbij vindt een belangenafweging plaats, die echter de grondrechten en vrijheden van natuurlijke personen niet beperkt.

 

Bij de inschrijving van handelaren verwerken we gegevens ook op basis van toestemmingen. Rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6 lid 1 a) AVG juncto artikel 7 AVG.

 

Persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • identificatie van de klant/leverancier dan wel de aanspreekpartner

 • advisering van de klant dan wel de aanspreekpartner

 • uitvoering, beheer en afhandeling van opdrachten

 • bewerking en vastlegging van reclamaties, retourzendingen of schadegevallen

 • vastlegging of bewijs van afspraken en condities

 • correspondentie

 • facturering, evt. aanmaningssysteem

 • geldend maken van rechten

 • vervulling wettelijke verplichtingen

 • informatie en advies van consumenten

 • gereedstelling van het zoeksysteem naar handelaren

 

Doorgifte van de persoonsgegevens aan derden vindt alleen plaats in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of ter waarborging van de bedrijfsvoering. Hiertoe behoort doorgifte aan door ons ingeschakelde dienstverleners of andere derden, wiens diensten nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Daartoe behoren bijvoorbeeld leveranciers of expediteurs. Persoonsgegevens mogen door derden alleen voor de bovengenoemde doeleinden worden gebruikt. Bovendien verstrekken wij persoonsgegevens aan door ons geïntegreerde verwerkers, met name IT- en backoffice-aanbieders, indien deze gegevens noodzakelijk zijn voor de te leveren prestaties. Alle verwerkers zijn contractueel verplicht persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen en alleen te verwerken voor de te leveren prestaties.

 

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel van hun verwerking en er geen wettelijke voorschriften zijn die het wissen belemmeren.

 

Betrokkenen hebben het recht om inzage te verlangen in hun bij ons opgeslagen gegevens. Bij onjuistheid kan rectificatie worden verlangd. Eveneens kan wissing van de bij ons opgeslagen gegevens worden verlangd indien dit niet in strijd is met wettelijke bepalingen. In bepaalde gevallen kunnen wij op verzoek de verwerking beperken.

 

Betrokkenen kunnen zich te allen tijde tot ons wenden met vragen over het onderwerp gegevensbescherming, per e-mail onder dataprotection.eu@yogiproducts.com of telefonisch onder +49 (0)40 423 011 0. Bovendien kunnen vragen worden gesteld aan onze functionaris voor gegevensbescherming. Dit is: Tabea Knabe, MACU Datenschutz UG, Krokusweg 11, 72525 Münsingen (Duitsland), tel. +49 (0)7381 931 63 58, e-mail: kontakt@macu-datenschutz.de.

 

Verder heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. Dit is de 'Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit'.