Privacybeleid

Privacyverklaring – YOGI TEA GmbH.

Stand: 3 mei 2018

De volgende privacyverklaring geldt voor de website van YOGI TEA GmbH.

A. Privacyverklaring

 

1. Wie zijn we en wat doen we?

De verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de gegevensbeschermingswetgeving voor het verwerken van gegevens met betrekking tot deze privacyverklaring zijn wij, YOGI TEA GmbH, Burchardstraße 24, 20095 Hamburg, Duitsland, tel.: +49 (0)40 – 42 30 11-0, e-mail: in-fo.eu@yogiproducts.com (hierna ook ‘YOGI TEA’, ‘we/wij’ of ‘ons’ genoemd).

Al meer dan 40 jaar staat YOGI TEA voor overheerlijke kruiden- en specerijenthee die is gebaseerd op unieke ayurvedische theerecepturen en zijn wortels heeft in de 3.000 jaar oude Indiase filosofie.

 

2. Hoe bereikt u onze functionaris voor gegevensbescherming?

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of over het verwerken van uw gegevens door YOGI TEA in het algemeen, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming:

GWS GmbH (directeur: Tabea Knabe), te bereiken via dataprotection.eu@yogiproducts.com

 

3. Welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt?

De definitie van persoonsgegevens conform art. 4 nr. 1 van de algemene verordening gegevensbescherming is: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘de betrokkene’); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. Met persoonsgegevens worden onder andere naam, e-mailadres, adres en geboortedatum bedoeld.

Als we persoonsgegevens verwerken, wil dat zeggen dat we deze gegevens bijvoorbeeld verzamelen, opslaan, gebruiken, aan anderen doorgeven of wissen.

Registratiegegevens: wij verwerken om te beginnen alle gegevens van u die u ons in het kader van de aanmelding voor de Yogi Tea-mediadatabase https://www.yogitea.com/nl/medialibrary/ heeft doen toekomen. Dit zijn persoonsgegevens (bijv. naam, bedrijf, e-mailadres) die nodig zijn voor het opzetten en uitvoeren van de registratie.

Promotioneel spel: wij verwerken om te beginnen alle gegevens van u die u ons in het kader van de deelname aan promotionele spelen heeft doen toekomen. Dit zijn persoonsgegevens (bijv. naam, e-mailadres) die nodig zijn om deel te nemen aan het promotionele spel.

Verzoeken of klachten van klanten en producten ter compensatie: wij verwerken om te beginnen alle gegevens van u die u ons in het kader van verzoeken (ook voor proefproducten) of klachten heeft doen toekomen. Dit zijn persoonsgegevens (bijv. naam, e-mailadres, adres) die nodig zijn voor het uitvoeren en afhandelen van verzoeken en klachten en voor het opsturen van onze producten.

Gegevens over online gedrag en voorkeuren: wij verwerken ook gegevens zoals IP-adressen en gegevens over uw bezoek aan onze website.

 

4. Voor welke doeleinden en op welke rechtsgrond verwerken wij uw gegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en op basis van de genoemde rechtsgronden:

 • Het beschikbaar stellen van diensten in de vorm van een mediadatabase, zoals foto’s van alle producten uit ons assortiment in verschillende bestandsformaten alsmede het beschikbaar stellen van brochures en verkoopdocumenten als download.
  Rechtsgrond: uitvoeren van een overeenkomst
 • Het beschikbaar stellen van diensten in het kader van promotionele spelen, zoals kennisgeving over winst, de verdere afhandeling en verzending.
  Rechtsgrond: uitvoeren van een overeenkomst
 • Het beschikbaar stellen van diensten in het kader van klachten van klanten en producten ter compensatie, de verdere afhandeling en verzending.
  Rechtsgrond: belangenafweging (wij hebben gerechtvaardigd belang bij de gegevensverwerking als klanten contact met ons opnemen en wij zulke klachten willen afhandelen)
 • Het analyseren van het online gebruiksgedrag voor marktonderzoek en voor het verbeteren van ons aanbod (zie hiervoor ook hoofdstuk 9).
  Rechtsgrond: belangenafweging (wij hebben gerechtvaardigd belang om te weten te komen hoe u onze website gebruikt om ons aanbod te kunnen verbeteren of aan de interesses van onze gebruikers aan te kunnen passen)
 • Het mogelijk maken om ons platform via zogenaamde ‘social plug-ins’ bij anderen aan te bevelen.
  Rechtsgrond: belangenafweging (wij hebben gerechtvaardigd belang bij de gegevensverwerking als onze gebruikers de plugin activeren en willen dat er gegevens worden overgedragen aan het sociale netwerk)
 • Het vaststellen van storingen en het waarborgen van de veiligheid van de systemen, waaronder ook het openbaren en traceren van onbevoegde toegang en toegangspogingen tot onze webserver.
  Rechtsgrond: het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen op het gebied van gegevensbeveiliging en belangenafweging (wij hebben gerechtvaardigd belang bij het verhelpen van storingen, het waarborgen van de veiligheid van de systemen en het openbaren en traceren van onbevoegde toegang en toegangspogingen)
 • Opkomen voor en verdedigen van onze rechten
  Rechtsgrond: belangenafweging (wij hebben gerechtvaardigd belang bij het doen gelden en verdedigen van onze rechten)

Vergeet niet dat u het recht heeft om bezwaar te maken bij het verwerken van gegevens voor direct markering of om persoonlijke redenen en u ook recht heeft op het intrekken van gegeven toestemming (zie het hoofdstuk ‘Welke rechten heeft u‘ en het hoofdstuk ‘Informatie over uw recht op bezwaar‘).

 

5. Wie ontvangt uw gegevens en waarom (ontvangers van gegevens)?

 

5.1 Algemeen

Uw persoonsgegevens worden in principe alleen door ons aan derden doorgegeven voor zover dit nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst, als wij of de derde partij een gerechtvaardigd belang bij het doorgeven van gegevens hebben of heeft of als u hier toestemming voor heeft gegeven. Voor zover er op basis van gerechtvaardigd belang gegevens aan derden worden doorgegeven, wordt dat in deze privacyverklaring toegelicht. Er kunnen verder gegevens aan derden worden doorgegeven voor zover wij op grond van wettelijke bepalingen of door uitvoerbare administratieve of rechterlijke beslissingen hiertoe worden verplicht.

 

5.2 Om welke redenen geven wij uw gegevens door aan dienstverleners?

Wij behouden ons het recht voor om bij het verzamelen of verwerken van gegevens dienstverleners in te schakelen. Dienstverleners krijgen alleen de persoonsgegevens van ons die zij nodig hebben om hun concrete taak uit te voeren. Zo kan bijv. uw e-mailadres aan een dienstverlener worden doorgegeven, zodat deze u een bestelde nieuwsbrief kan toesturen. Dienstverleners kunnen ook de opdracht krijgen om servercapaciteiten beschikbaar te stellen.

Het gaat dan concreet om de volgende soorten dienstverleners:

 • IT-dienstverleners (technische ondersteuning), Duitsland
 • Dienstverleners voor webdesign, Duitsland
 • Dienstverleners voor het inkopen van media (media buying), Duitsland
 • Dienstverleners voor het inkopen van media (media buying), Ierland en VS
 • Aanbieders van bedrijfs-/helpdesksoftware, VS
 • Productiebedrijven, Italië
 • Logistiek dienstverleners, Duitsland

 

5.3 Wanneer geven wij gegevens door aan landen die niet tot de Europese Economische Ruimte behoren?

Wij geven persoonsgegevens ook door aan verwerkers die niet in de EER zijn gevestigd (zogenaamde derde landen).

Hierbij gaat het om verwerkers in de volgende landen: de VS en Zwitserland.

In dit geval zorgen wij er voordat we de gegevens doorgeven, voor dat de ontvanger een passend beschermingsniveau waarborgt (bijv. met een eigen certificering van de ontvanger voor het EU-US-Privacy Shield in combinatie met een overeenkomstig adequaatheidsbesluit van de commissie conform art. 45 van de AVG of de overeenkomst van zogenaamde EU-standaardcontractbepalingen van de Europese Unie met de ontvanger conform artikel 46 van de AVG) of als onze gebruikers hier uitdrukkelijk toestemming voor hebben gegeven.

U kunt bij ons een overzicht van de ontvangers in derde landen en een kopie van de concreet overeengekomen regelingen voor het waarborgen van passende beschermingsniveaus krijgen. Gebruik hiervoor de informatie in het hoofdstuk ‘Contact‘.

 

6. Hoelang slaan wij uw gegevens op en welke bewaartermijnen gelden hiervoor?

Wij slaan uw gegevens zolang op als voor het beschikbaar stellen van onze website en de daarmee verbonden diensten nodig is of zolang wij gerechtvaardigd belang bij het verder opslaan van de gegevens hebben. In alle andere gevallen wissen wij uw persoonsgegevens, met uitzondering van gegevens die wij in het kader van de wettelijke (bijv. besturings- of handelsrechterlijke) bewaartermijnen langer moeten bewaren (bijv. facturen). Gegevens waarvoor een bewaartermijn geldt, blokkeren we tot deze termijn is verstreken.

Concreet gelden de volgende bewaartermijnen:

 • Registratiegegevens: voor de duur van uw registratie voor onze mediadatabase en na beeindiging [gegevens worden direct gewist]
 • Gegevens voor promotionele spelen: voor de duur van het uitvoeren en afwikkelen van het promotionele spel en na beëdiging voor [2 maanden]
 • Gegevens over online gedrag en voorkeuren: [2 jaar]
 • Gegevens voor het afhandelen van klachten van klanten: voor de duur van het uitvoeren en afwikkelen en na beëdiging voor 1 jaar

7. Wat zijn logbestanden en waar gebruiken wij deze voor?

Elke keer als internet wordt gebruikt, wordt door uw webbrowser automatisch bepaalde informatie doorgeven en door ons in zogenaamde ‘logstanden’ opgeslagen.

De logbestanden worden voor het vaststellen van storingen en om veiligheidsredenen (bijv. om hackpogingen nader te onderzoeken) 7 tot 10 dagen door ons opgeslagen en daarna gewist. Logbestanden die ten behoeve van bewijsvoering langer moeten worden bewaard, worden niet gewist tot dit voorval definitief is opgehelderd en kunnen per geval worden doorgegeven aan de onderzoeksautoriteiten.

In de logbestanden wort vooral de volgende informatie opgeslagen:

 • IP-adres (internetprotocoladres) van het apparaat waar onze website mee wordt geopend;
 • URL van de website waar vanaf onze website is geopend (zogenaamde herkomst- of referrer-URL);
 • Naam van de serviceprovider waar de toegang tot de website via verloopt;
 • Naam van de bekeken bestanden of informatie;
 • Datum en tijd en duur van de bekeken bestanden of informatie;
 • Hoeveelheid verzonden informatie;
 • Besturingssysteem en informatie over de gebruikte webbrowser, waaronder ook de geïnstalleerde add-ons (bijv. voor de Flash Player);
 • HTTP-statuscode (bijv. ‘De aanvraag is gelukt’ of ‘Opgegeven bestand niet gevonden)’.

Geselecteerde informatie uit de logbestanden (niet het IP-adres) wordt ook gebruikt voor de webanalyse. 

 

8. Wat zijn cookies en waar gebruiken wij deze voor?

 

8.1 Hoe werken cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens het bezoek aan een website worden verstuurd en in de browser van de gebruiker worden opgeslagen. Als deze website dan weer wordt geopend, stuurt de browser van de gebruiker de inhoud van de cookies terug. Zo kan de gebruiker weer worden herkend. Bepaalde cookies worden na het beëindigen van de browsersessie automatisch gewist (zogenaamde sessiecookies) en andere cookies worden voor een bepaalde tijd of langdurig in de browser van de gebruiker opgeslagen. Deze cookies worden daarna zelfstandig gewist (zogenaamde tijdelijke of permanente cookies).

 

8.2 Welke gegevens worden in de cookies opgeslagen?

In cookies worden in principe geen persoonsgegevens opgeslagen. Ze dienen alleen als online identificator.

 

8.3 Hoe kunt u het gebruik van cookies voorkomen of cookies wissen?

U kunt het opslaan van cookies deactiveren door dit in uw browserinstellingen in te stellen. Reeds opgeslagen cookies kunnen op elk gewenst moment in uw browser worden gewist (zie technische instructies). Maar houd er wel rekening mee dat de website zonder cookies mogelijk niet of maar beperkt werkt.

Let er ook op dat als u bezwaar heeft gemaakt tegen het aanmaken van gebruikersprofielen, dit deels via een zogenaamde ‘opt-outcookie’ wordt gedaan. Als u alle cookies wist, wordt er daarom mogelijk geen rekening meer mee gehouden dat u hier bezwaar tegen heeft gemaakt. Daarom moet u opnieuw bezwaar maken.

 

8.4 Wat voor cookies gebruiken wij?

Strikt noodzakelijke cookies

Bepaalde cookies zijn nodig om onze website veilig beschikbaar te kunnen stellen. In deze categorie vallen bijvoorbeeld:

 • Cookies voor het identificeren of authenticeren van onze gebruikers;
 • Cookies waar bepaalde gebruikersinvoer (bijv. de inhoud van een winkelmandje of een online formulier) tijdelijk mee wordt opgeslagen;
 • Cookies waar bepaalde gebruikersvoorkeuren (bijv. zoek- of taalinstellingen) mee worden opgeslagen;
 • Cookies waar gegevens mee worden opgeslagen om ervoor te zorgen dat de video- en audioinhoud zonder storingen kan worden weergegeven.

Analysecookies

Wij gebruiken analysecookies om het gebruiksgedrag (bijv. bezochte subpagina’s, ingediende zoekopdrachten) van onze gebruikers te kunnen opslaan en in statistische vorm te kunnen analyseren. 

 

Wij gebruiken specifiek de volgende cookies: 

_ga (Google; HTTP Cookie):
Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt (24 maanden).

_gac_UA-* (Google; HTTP Cookie):
Wordt gebruikt door Google AdWords om het apparaat te identificeren (3 maanden).

_gcl_au (Google; HTTP Cookie):
Wordt gebruikt door de campagnemanager om acties weer te geven van gebruikers die de website bezoeken na de weergave van of het klikken op een advertentie (3 maanden).

_gid (Google; HTTP Cookie):
Registreert een unieke ID, die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt (1 dag).

_gat_gtag_UA_* (Google; HTTP Cookie):
Wordt gebruikt om de aanvraagsnelheid te beperken (1 dag).

cookieNotice18 (YogiTea; HTTP Cookie):
Regelt de weergave van de cookie-banner. Bij toestemming wordt deze niet meer weergegeven (Einde van de sessie).

 

9. In welke vorm voeren wij een webanalyse uit?

 

9.1 Wat is een webanalyse?

Wij hebben statische informatie over het gebruik van onze website nodig om de website gebruiksvriendelijker te kunnen maken, het bereik te kunnen meten en om marktonderzoek te kunnen doen.

Wij maken daarvoor gebruik van de onderstaande webanalyse-tools. De gebruikersprofielen van de tools die met behulp van analyse-cookies of door het analyseren van de logbestanden zijn aangemaakt, worden niet samengevoegd met persoonsgegevens.

De aanbieders van deze tools verwerken de gegevens alleen als verwerker overeenkomstig onze instructies en niet voor hun eigen doeleinden.

De tools maken helemaal geen gebruik van de IP-adressen van de gebruikers of korten deze onmiddellijk na het verzamelen in.

U vindt bij elke tool informatie over de betreffende aanbieder en informatie over hoe u bezwaar kunt maken tegen het verzamelen en verwerken van gegevens door de tool.

Bij tools die met opt-outcookies werken, moet erop worden gelet dat de opt-outfunctie per apparaat en browser verschilt en in principe alleen geldt voor het apparaat en de browser die op dat moment wordt gebruikt. Als u meerdere apparaten en/of browsers gebruikt, moet u de opt-out functie op elk apparaat en in elke gebruikte browser apart instellen.

Verder kunt u het aanmaken van gebruikersprofielen ook in zijn geheel voorkomen door het gebruik van cookies helemaal te deactiveren.

 

9.2 Google Analytics

Google Maps wordt aangeboden door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, VS (hierna ‘Google’ genoemd). Wij maken gebruik van Google Analytics met de door Google aangeboden extra functie voor het anonimiseren van IP-adressen: hierbij wordt het IP-adres van Google normaal gesproken al in de EU en alleen in uitzonderingsgevallen pas in de VS ingekort en in elk geval alleen in verkorte vorm opgeslagen.

U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen en analyseren van uw gegevens door deze tool via de in de volgende link aangeboden browser plugin te downloaden en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. 

 

10. Welke rechten heeft u en hoe kunt u deze doen gelden?

 

10.1 Uw rechten doen gelden

Gebruik de contactgegevens onder ‘Contact‘ om uw rechten te doen gelden. Zorg er daarbij voor dat uw persoon duidelijk door ons kan worden geïdentificeerd.

 

10.2 Uw rechten op inzage en rectificatie

U kunt ons vragen te bevestigen of wij persoonsgegevens van u verwerken en u heeft recht op inzage in uw door ons verwerkte gegevens. Als uw gegevens onjuist of onvolledig zijn, kunt u ons vragen om uw gegevens te rectificeren of vervolledigen. Als wij uw gegevens aan derden hebben doorgegeven, informeren wij deze over de rectificatie, voor zover dit wettelijk is voorgeschreven.

 

10.3 Uw recht op wissing

U kunt ons, als aan de wettelijke voorwaarden is voldaan, vragen uw persoonsgegevens direct te wissen. Dat is voornamelijk het geval als:

 • uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld;
 • de rechtsgrond voor het verwerken was dat u hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven en u uw toestemming heeft ingetrokken;
 • u bezwaar heeft gemaakt tegen het verwerken van gegevens voor marketingdoeleinden.
 • u om persoonlijke redenen bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking op basis van de rechtsgrond belangenafweging en wij niet kunnen aantonen dat er belangrijkere, gegronde redenen voor een verwerking zijn;
 • uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
 • uw persoonsgegevens moeten worden gewist om aan de wettelijke vereisten te voldoen

Als wij uw gegevens aan derden hebben doorgegeven, informeren wij deze over de wissing, voor zover dit wettelijk is voorgeschreven.

Houd er wel rekening mee dat uw recht op wissing aan beperkingen is onderworpen. Wij mogen of moeten bijvoorbeeld geen gegevens wissen die wij op grond van wettelijke bewaartermijnen nog langer moeten bewaren. Ook gegevens die wij nodig hebben om een recht in rechte te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen, zijn uitgesloten van uw recht op wissing.

 

10.4 Uw recht op beperking van de verwerking

 • de juistheid van uw persoonsgegevens door u wordt betwist en dan zolang tot wij de mogelijkheid hebben de juistheid te controleren;
 • de verwerking niet rechtmatig is en u in plaats van wissing (zie hiervoor het vorige hoofdstuk) om een beperking van het gebruik vraagt;
 • wij uw gegevens niet meer nodig hebben voor de doeleinden van de verwerking, maar wij deze wel nog nodig hebben om uw recht in rechte te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen;
 • U om persoonlijke redenen bezwaar heeft gemaakt en dan zolang tot vaststaat of uw belangen zwaarder wegen.

Als er recht op beperking van de verwerking is erkend, markeren wij de betreffende gegevens om er op deze manier voor te kunnen zorgen dat deze alleen nog binnen de strikte grenzen worden verwerkt die voor zulke beperkte gegevens gelden (namelijk voornamelijk voor het verdedigen van recht in rechte of met uw toestemming).

 

10.5 Uw recht op bezwaar maken

U heeft om redenen die verband houden met een bijzondere situatie, recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking door ons, voor zover dit is gebaseerd op de rechtsgrond gerechtvaardigd belang. U kunt verder op elk gewenst moment bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens voor marketingdoeleinden. Zie hiervoor ook het hoofdstuk ‘Informatie over uw recht op bezwaar‘.

 

10.6 Uw recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om persoonsgegevens die u ons heeft doen toekomen voor het uitvoeren van de overeenkomst of op basis van uw toestemming, in een overdraagbaar formaat te krijgen toegestuurd. U kunt er in dit geval ook om vragen dat wij deze gegevens direct aan een derde doorgeven, voor zover dit technisch mogelijk is.

 

10.7 Uw recht op intrekken van de toestemming

Als u ons toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw gegevens, kunt u de toestemming op elk gewenst moment met ingang voor de toekomst intrekken. Dit laat de rechtmatigheid van de verwerking van uw gegevens tot het intrekken onverlet.

 

10.8 Uw recht op bezwaar bij toezichthoudende autoriteiten

U heeft het recht om bezwaar te maken bij een functionaris voor gegevensbescherming. U kunt daarvoor contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming die voor uw woonplaats of provincie bevoegd is. U kunt ook contact opnemen met de voor ons bevoegde functionaris voor gegevensbescherming. Dat is:

Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit (de privacywaakhond van de deelstaat Hamburg)
Klosterwall 6 (blok C)
20095 Hamburg, Duitsland
E-mail: mailbox@datenschutz.hamburg.de 

 

11. Bent u verplicht ons bepaalde gegevens te doen toekomen?

U kunt onze website ook bezoeken zonder ons uw gegevens te doen toekomen. U bent voor de aanmelding voor de Media Library echter verplicht ons de benodigde gegevens voor het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst (bijv. naam, geboortedatum, e-mailadres) beschikbaar te stellen; de verplichte informatie is gemarkeerd met een *. Als u ons deze gegevens niet wilt geven, kunt u zich helaas niet als lid aanmelden. 

 

12. Nemen wij volledig geautomatiseerde beslissingen?

Wij nemen per geval en in het kader van deze privacyverklaring geen volledig geautomatiseerde beslissingen met rechtsgevolgen of vergelijkbare gevolgen.  

 

13. Welke gegevens verzamelen wij bij derden?

Wij verzamelen geen gegevens bij derden (bijv. van kredietbureaus of sociale netwerken) over u. 

 

B. Informatie over uw recht op bezwaar

 

Recht op bezwaar tegen direct marketing

U kunt op elk gewenst moment bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens voor marketingdoeleinden. Wij zullen dan stoppen met de verwerking van uw gegevens voor marketingdoeleinden. Houd er wel rekening mee dat uw bezwaar en het gebruik van uw gegevens in het kader van een al lopende campagne elkaar om organisatorische redenen kunnen kruisen.

 

Recht op bezwaar om persoonlijke redenen

U heeft om redenen die verband houden met een bijzondere situatie, recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking door ons, voor zover dit is gebaseerd op de rechtsgrond gerechtvaardigd belang. Wij zullen dan stoppen met de verwerking van uw gegevens, tenzij we overeenkomstig de wettelijke voorschriften dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verdere verwerking aanvoeren die zwaarder wegen dan uw rechten of belangen of verwerken deze gegevens alleen om recht in rechte te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Elk bezwaar kan in welke vorm dan ook worden ingediend. Richt het bezwaar zo mogelijk aan:

YOGI TEA GmbH
Burchardstraße 24
20095 Hamburg, Duitsland

Tel.: +49 (0)40 – 42 30 11-0
E-mail: dataprotection.eu@yogiproducts.com 

 

C. Contact

Wij zijn als volgt te bereiken:
YOGI TEA GmbH
Burchardstraße 24
20095 Hamburg, Duitsland

Tel.: +49 (0)40 – 42 30 11-0
E-mail: dataprotection.eu@yogiproducts.com 

 

D. Technische instructies